จังหวัดหนองคาย จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดหนองคาย เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีโอกาส ได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม


วันนี้ (13 มกราคม 66) ที่โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์กรคนพิการในจังหวัดหนองคาย สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดหนองคาย และคนพิการจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น


นางสาวสมพรทิพย์ สุขวโรดม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีโอกาส ได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยในปี 2565 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมของทุกคนในสังคม ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนงานของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งโอกาส” พร้อมทั้งได้นำแนวคิด “ยุทธศาสตร์แห่งความเสมอภาค หรือ EQUAL”


สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับชมคำปราศรัย จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การอ่านสาส์นวันคนพิการสากลประจำปี 2565 โดยผู้แทนคนพิการ เวทีการพูด “เทคโนโลยีที่ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ นวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับคนพิการ” การแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบจังหวัดหนองคาย การมอบโล่ให้แก่ หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการจังหวัดหนองคายดีเด่น และบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพจากการกู้ยืมเงินคนพิการ การจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ และการจับสลากของขวัญรางวัลแก่ คนพิการและผู้ดูแล ซึ่งผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้แทนคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 400 คน.

แสดงความคิดเห็น