เปิดล่องแพหนองกวาก…..รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการล่องแพหนองกวาก ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติล่องแพหนองกวากในพื้นที่ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปะโค


วันนี้ (13 มกราคม 2566) ที่หนองกวาก ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการล่องแพหนองกวาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ที่เทศบาลตำบลปะโคจัดให้มีขึ้น


นายราเชน กันทะวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะโค กล่าวว่า พื้นที่ตำบลปะโค เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ ความงดงามของวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของคนท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่หนองกวาก ที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่ประมาณ 600 กว่าไร่ รวมทั้งความหลากหลาย วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีถือปฏิบัติกันมายาวนาน การใช้ชีวิตอย่างลงตัว อาชีพเกษตรกรรมที่หลายหลาย ทำให้พื้นที่เขตตำบลปะโค มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาเยี่ยมชมตลอด สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทำให้ตำบลปะโคเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าจับตามองอีกหนึ่งตำบลของจังหวัดหนองคาย


ตำบลปะโค มี 7 หมู่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปะโค รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำแพท่องเที่ยวขึ้น หมู่บ้านละ 2 ลำ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีเที่ยวชมธรรมชาติทั้งแพหนองกวาก วังบัวแดง และวิถีชีวิตด้านเกษตรกรรมของคนในชุมชน ประกอบกับในช่วงระยะเวลาปลายเดือนธันวาคมเป็นต้นมา อุณหภูมิได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อพืชผักหลายชนิด มีความเจริญงอกงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปะโค และร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความสามัคคีในชุมชน เทศบาลตำบลปะโคจึงได้ร่วมกับสถานประกอบการในเขตพื้นที่ รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งชาวตำบลปะโค จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการล่องแพหนองกวากตำบลปะโคขึ้น โดยเน้นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติล่องแพหนองกวากในพื้นที่ตำบลปะโค เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน เพื่อปลูกฝังการมีการส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปะโคอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางนันทะวัน เดชดารา ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยววิถีชุมชนปะโค หมายเลขโทรศัพท์ 083-2898264.

แสดงความคิดเห็น