สหกรณ์ครูโคราชโตสวนกระแส สมาชิกเป๋าตุง กำไรพุ่ง 1.5 พันล้าน


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มกราคม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา (สอค.นม.) นายบุญธรรม เดชบุญ ประธาน สอค.นม. ชุดที่ 65 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีผู้แทนสมาชิกสามัญซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 690 คน ร่วมประชุมในระเบียบวาระรายงานผลการดำเนินการปี 2565 พิจารณาฐานะทางการเงิน การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ ฯลฯ รวมทั้งลงมติเห็นชอบ ซึ่งมีนายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษา สอค.นม. พร้อมนายพจน์ เจริญสันเทียะ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

ในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2565 นายธีรวิทย์ เดือนกลาง สมาชิกหมายเลข 39,760 ได้สอบถามประเด็นหนี้สงสัยจะสูญกรณีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับศาลล้มละลายกลางเห็นชอบมูลหนี้ 438 ล้านบาท และเงินฝากสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช 23 ล้านบาท ปรากฏลูกหนี้ทั้ง 2 ราย ผิดนัดชำระหนี้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงส่อปัญหาหนี้สูญ ซึ่งเงื่อนไขแผนฟื้นฟูกำหนดเวลา 26 ปี ในปี 2584 จึงจะได้ชำระหนี้คืนทั้งหมด ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องต้องชี้แจงความคืบหน้าและแผนติดตามการทวงหนี้คืนซึ่งเงินทุกบาทเป็นของสมาชิกทุกคน

นายบุญธรรม ประธาน สอค.นม. เปิดเผยว่า สอค.นม เป็นองค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สถานะล่าสุดมีจำนวนสมาชิก 28,603 คน ทุนดำเนินการ 38,465,960 บาท (กว่า 3.8 หมื่นล้านบาท) ถือเป็นองค์กรที่มีสมาชิกและทุนดำเนินการมากที่สุดในภูมิภาค ผลประกอบในปี 2565 มีทุนเรือนหุ้น 18,548 ล้านบาท ทุนสำรอง 1,974 ล้านบาท เงินรับฝาก 9,414 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 1,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 87 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.70 ต่อปี เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 10.50 ต่อปี แต่ละเดือนมียอดเก็บเงินค่าหุ้นสมาชิก เงินต้นชำระหนี้ รายได้จากดอกเบี้ยและอื่นๆ รวมกว่า 400 ล้านบาท รายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 100 ล้านบาท เหลือเงินบริหารจัดการเดือนละกว่า 300 ล้านบาท

ส่วนข้อสงสัยเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คณะกรรมการได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและเงินฝากสหกรณ์เคหะสถานอยู่ระหว่างปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการที่มีเจ้าหนี้สามฝ่ายเห็นชอบโดยสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมารับทราบและกำหนดเงื่อนไขชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 186 งวด ลูกหนี้ได้ชำระหนี้เรื่อยมา สอค.นม.มิได้นอนใจได้ดำเนินการเต็มความสามารถและตั้งค่าเผื่อสงสัยจะสูญตามจำนวนเงินผิดนัดชำระหนี้ไว้เต็มจำนวนตามหลักความระมัดระวัง

ด้านนายพจน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กล่าวว่า สถานะ สอค.นม. มีความมั่นคงด้านการบริหารจัดการและมีสภาพคล่องทางการเงินสูงมากจนได้รับการยอมรับจากเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ “โคราชโมเดลแก้ไขปัญหาหนี้สินครู” ขณะนี้สมาชิก 3-4 พันคน มีรายได้ต่อเดือนเหลือไม่ถึง 30 % และกว่า 400 คน สถานะหนี้วิกฤตกำลังถูกฟ้องร้องยึดทรัพย์ บังคับคดีและผู้ค้ำก็ต้องรับผิดชอบด้วย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตย่ำแย่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ จึงได้ประสานธนาคารออมสินเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมและจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้การประกอบอาชีพเสริมเป็นรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมาเราบริหารงานโปร่งใสสุจริตและสามารถตรวจสอบได้โดยมีรางวัล “สหกรณ์สีขาว” การันตี ดังนั้นการทุจริตจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น