จังหวัดหนองคายประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด อนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช 806 ราย พื้นที่ 7,000 กว่าไร่ วงเงินเกือบ 10 ล้านบาท


วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหนองคาย (ก.ช.ภ.จ.หนองคาย) ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ 5 อำเภอ 16 ตำบล 50 หมู่บ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 806 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 7,017.76 ไร่ วงเงินช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น 9,844,348.70 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. อำเภอท่าบ่อ จำนวน 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 340 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 3,046.82 ไร่ วงเงินที่ให้ความช่วยเหลือจำนวน 4,202,112.75 บาท
2. อำเภอโพธิ์ตาก จำนวน 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 253 รายพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 2,174.44 ไร่ วงเงินที่ให้ความช่วยเหลือจำนวน 3,100,207.55 บาท
3. อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 101 รายพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 1,310.50 ไร่ วงเงินที่ให้ความช่วยเหลือจำนวน 1,756,070 บาท
4. อำเภอศรีเชียงใหม่ จำนวน 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 78 รายพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 420.5 ไร่ วงเงินที่ให้ความช่วยเหลือจำนวน 651,944 บาท
5. อำเภอสังคม จำนวน 4 ตำบล 7 หมู่บ้าน เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 24 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 65.5 ไร่วงเงินที่ให้ความช่วยเหลือจำนวน 134,015 บาท.

แสดงความคิดเห็น