สมอ. นำร่องโคราช เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมทุกระดับ ผลิตสินค้าบริการมาตรฐาน ผนึกกำลังท้องถิ่นสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มกราคม ที่โรงแรมแคนทารีโคราช อ.เมือง นครราชสีมา นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รอง ผวจ.นครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดการสัมมนาภายใต้กิจกรรม “สมอ. สัญจร” ครั้งที่ 1 เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน กิจกรรมเกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่พื้นที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs ผู้ผลิตชุมชน ร้านจำหน่าย และร้านค้ารายย่อย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ด้านการมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลประชาชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งกระจายรายได้ให้กับประชาชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี หากผู้ประกอบการ SMEs ร้านค้า ร้านจำหน่าย ผู้ผลิตชุมชน ได้เลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีธุรกิจหลากหลายขนาดและมีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมมากถึง 7,513 แห่ง มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง มอก. จำนวน 206 แห่ง และมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้มาตรฐาน มอก.เอส จำนวน 20 ราย รวมถึงมีผู้ผลิตชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 358 ราย

นายบรรจง เลขาธิการ สมอ. เผยว่า ขานรับนโยบาย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม “MIND ใช้ “หัว” และ “ใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ SMEs ตลอดจนผู้ผลิตชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการเป็นไปตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า โดยมีความเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการทุกรายต้องการผลิตสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน และส่วนใหญ่ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ดังนั้น สมอ. จึงมุ่งเน้นนโยบายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการทุกขนาด โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 90 ของประเทศ และเป็นฟันเฟืองสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่าร้อยละ 35 ของ GDP รวมของประเทศไทย และมีการจ้างงานสูงถึงร้อยละ 85 สมอ.จึงมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การแข่งขันทางการค้า หากผู้ประกอบการรายใดที่สินค้าและบริการยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมอ. ก็จะเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน จนได้รับการรับรองได้ในที่สุด ในขณะเดียวกัน สมอ. ก็ยังคงเข้มงวดในการตรวจควบคุมทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้มีสินค้าด้อยคุณภาพจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดด้วย


นอกจากนี้ สมอ. ยังมุ่งสร้างเครือข่ายด้านการมาตรฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายผู้บริโภค และร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อส่งเสริมความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยในการใช้งานให้แก่ประชาชน รู้จักนำการมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น