โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา อ.สระใคร จ.หนองคาย เปิดกิจกรรม เข้าค่ายวิชาการ “ค่ายศิลป์จินตนาการเพื่อสานฝัน” โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ เป็นวิทยากร


วันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ตำบลคอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ “ค่ายศิลป์จินตนาการเพื่อสานฝัน” โดยในวันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นกิจกรรม “ค่ายศิลป์จินตนาการเพื่อสานฝัน” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ วันนี้ (20 ม.ค. 66) เป็นกิจกรรม ค่ายศิลป์จินตนาการเพื่อสานฝัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านศิลปะกับนักเรียน มีคณะครู นักเรียน โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


ทั้งนี้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแสดงออกตามความถนัดและความสามารถ ที่ผ่านมาการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ อาจยังไม่บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตรเท่าที่ควร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านศิลปะเพิ่มขึ้น จึงควรจัดให้มีค่ายศิลป์จินตนาการสานฝัน โดยเชิญผู้รู้ มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะเกี่ยวกับการวาดภาพการระบายสี ให้เกิดความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ทางศิลปะและเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนทางศิลปะให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวจึงได้จัด กิจกรรม “ค่ายศิลป์จินตนาการเพื่อสารฝัน” ขึ้น


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ อาทิ การจัดองค์ประกอบของภาพ เนื้อหาของภาพ การใช้สี สีน้ำ สีชอล์ก เทคนิคการใช้สี
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจินตนาการและใช้จินตนาการในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะ นักเรียนมีทักษะพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านทัศนศิลป์เพิ่มขึ้น นักเรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดทักษะความรู้ ความชำนาญทั้งวิชาการและทักษะชีวิตอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามรถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนรายวิชาศิลปศึกษาตลอดจนรายวิชาเรียนอื่นๆได้อย่างเหมาะสม สนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพต่อไป.

แสดงความคิดเห็น