ขอนแก่น เปิดตลาดอาหารปลอดภัยรับตรุษจีน ส่งท้ายเฮือนโบราณก่อนย้าย

20 ม.ค. 66 ที่เฮือนโบราณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประชาชนต่างเดินทางมาซื้อไก่ย่างเขาสวนกวาง ที่บริเวณเฮือนโบราณของอำเภอเขาสวนกวาง หลังได้มีการนำมาย่างร้านๆ เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน หลังจังหวัดขอนแก่นได้เปิดงานตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง  กำหนดจัดขึ้นในระหว่าง20-22  มกราคม 2565  โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพทั้ง 26 อำเภอ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ของทุกวัน เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายเลือกซื้อสินเป็นการอุดหนุนกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดขอนแก่น และชาวอิสาน โดยในห้วงที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ผ่านบ้านโบราณ “เยือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” การจัดกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว พิธีขึ้นบ้านใหม่ การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติๆ ประจำปี 2565 และยังมีส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ขอเข้าศึกษาดูงาน และขอใช้พื้นที่บ้านโบราณจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาด ให้เข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิ่น ก่อให้เกิดการกระจายร้ายได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ นำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการส่งท้ายเฮือนโบราณ ก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายและปรับผังบ้านใหม่ ให้มีความสวยงามและมีพื้นที่จัดกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมภายในเฮือนโบราณมากขึ้นตามไปด้วย.

แสดงความคิดเห็น