สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญโคราช โตสวนกระแส ครูมัธยมยิ้มเงินเฉลี่ยคืนเพิ่ม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 มกราคม ที่ห้องโคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช นายสมาน  จงอ้อมกลาง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ชุดที่ 30 เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จำนวนกว่า 2,500 คน ร่วมประชุมในระเบียบวาระรายงานผลการดำเนินการปี 2565 พิจารณาฐานะทางการเงิน การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน และการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 31 แทนตำแหน่งเดิมที่ครบวาระ ฯลฯ ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด โดยผลรวมคะแนน กลุ่ม SMART Co-op Group นำโดยนายธรรมชาติ  อมฤกษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย พร้อมพวกรวม 6 คน ชนะยกทีม
นายสกฤต  เศรษฐชัย เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา เปิดเผยว่า สถานะล่าสุดมีสมาชิก 2,221 ราย ทุนดำเนินการ 2,857 ล้านบาท ผลประกอบในปี 2565 มีทุนเรือนหุ้น 1,123 ล้านบาท ทุนสำรอง 102 ล้านบาท เงินรับฝาก 1,130 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 3 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.60 ต่อปี เงินเฉลี่ยคืนเดิมร้อยละ 9.50 เพิ่มเป็น 11.90 ต่อปี ทำให้ผู้กู้ได้เงินเฉลี่ยคืนเพิ่มมากขึ้นถือเป็นการช่วยเหลือมวลสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ทั้งนี้ปัญหาสำคัญและได้ดำเนินการในลำดับต้นๆ คือปัญหาหนี้สินครู โดยรวมหนี้สินจากสถาบันการเงินที่มีสถานะทางกฎหมายมารวมไว้ที่สหกรณ์พร้อมกำหนดตัวเลือกอัตราดอกเบี้ย 5.75 % มีเฉลี่ยคืนและ 5.25% ไม่มีเฉลี่ยคืนสามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้ให้สมาชิกมีเหลือเพียงพอทั้งเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
แสดงความคิดเห็น