อำเภอเมืองหนองคาย พบปะปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดหนองคาย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประกอบด้วย เทศบาลตำบลกวนวัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และ องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหาของพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายศรัณย์ พิมพะนิตย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวนวัน ร่วมพบปะปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดหนองคาย พร้อมรับทราบปัญหาแนวทางการพัฒนาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลกวนวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกวนวัน หารือแนวทาง การปฎิบัติในเชิงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนในระดับตำบลในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แก่ประชาชน ดังนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่ การป้องกัน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนถึงปัญหาโทษของยาเสพติดที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมโดยเฉพาะหมู่บ้าน ชุมชน และครัวเรือน การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชน เช่นกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม TOBE Number One เป็นต้น การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม การจัดตั้งศูนย์คัดกรองระดับตำบลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงความรุนแรงของผู้เสพ ผู้ใช้ และผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูตามความเหมาะสม การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับตำบลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ รายได้ และรับทราบปัญหาเพื่อร่วมแก้ไขกับผู้เสพ ผู้ใช้ และผู้ติดยาเสพติดเป็นต้น การบริหารจัดการขยะโดยเฉพาะการจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน ซึ่งเทศบาลตำบลกวนวันได้ดำเนินการเกือบครบ 100 % พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงการทำ และประโยชน์ของการทำถังขยะเปียกในการบริหารขยะที่ต้นทาง


การขับเคลื่อนในการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งเทศบาลตำบลกวนวันได้ดำเนินการนอกจากส่งเสริมการปลูกผักทุกครัวเรือนแล้วยังได้ใช้พื้นที่ว่างปลูกผัก และปลูกไม้ผลตามโครงการพระราชดำริ”ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปลูกฝั่งให้เด็กนักเรียนได้ปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเฉพาะผ้าที่ผลิตจากชุมชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน การขับเคลื่อนอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างทีมงานระดับตำบล และหมู่บ้านในการขับเคลื่อนในเชิงทีมพื้นที่ร่วมกันโดยเฉพาะทีมตำบล และหมู่บ้านเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย “ หนองคาย เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ เมืองท่องเที่ยว วิถีลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน” ( 5 ดี 3 ร่วม บัญญัติ 10 ประการ : 5 มุ่ง 3 ต้อง 2 ไม่)


ต่อมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายศรัณย์ พิมพะนิตย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองหมี ร่วมพบปะปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดหนองคาย พร้อมรับทราบปัญหาแนวทางการพัฒนาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี หารือแนวทาง การปฎิบัติในเชิงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนในระดับตำบลในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แก่ประชาชน ดังนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่ การป้องกัน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนถึงปัญหาโทษของยาเสพติดที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมโดยเฉพาะหมู่บ้าน ชุมชน และครัวเรือน การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชน เช่นกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม TOBE Number One เป็นต้น


การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม การจัดตั้งศูนย์คัดกรองระดับตำบลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงความรุนแรงของผู้เสพ ผู้ใช้ และผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูตามความเหมาะสม การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับตำบลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ รายได้ และรับทราบปัญหาเพื่อร่วมแก้ไขกับผู้เสพ ผู้ใช้ และผู้ติดยาเสพติดเป็นต้น


การบริหารจัดการขยะโดยเฉพาะการจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมีได้ดำเนินการครบ 100 % พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงการทำถังขยะเปียก และประโยชน์ของการทำถังขยะเปียกในการบริหารขยะที่ต้นทาง การขับเคลื่อนในการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งเทศบาลตำบลกวนวันได้ดำเนินการนอกจากส่งเสริมการปลูกผักทุกครัวเรือนแล้วยังได้ใช้พื้นที่ว่างปลูกผัก และปลูกไม้ผลตามโครงการพระราชดำริ”ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปลูกฝั่งให้เด็กนักเรียนได้ปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งมี “โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเฉพาะผ้าที่ผลิตจากชุมชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน การขับเคลื่อนอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างทีมงานระดับตำบล และหมู่บ้านในการขับเคลื่อนในเชิงทีมพื้นที่ร่วมกันโดยเฉพาะทีมตำบล และหมู่บ้านเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย “ หนองคายทเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ เมืองท่องเที่ยว วิถีลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน” (5 ดี 3 ร่วม บัญญัติ 10 ประการ : 5 มุ่ง 3 ต้อง 2 ไม่)
วันเดียวกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายศรัณย์ พิมพะนิตย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเดื่อ ร่วมพบปะปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดหนองคาย พร้อมรับทราบปัญหาแนวทางการพัฒนาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ หารือแนวทางการปฎิบัติในเชิงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนในระดับตำบลในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แก่ประชาชน ดังนี้
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่ การป้องกัน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนถึงปัญหาโทษของยาเสพติดที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมโดยเฉพาะหมู่บ้าน ชุมชน และครัวเรือน การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชน เช่นกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม TOBE Number One เป็นต้น


การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม การจัดตั้งศูนย์คัดกรองระดับตำบลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงความรุนแรงของผู้เสพ ผู้ใช้ และผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูตามความเหมาะสม การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับตำบลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ รายได้ และรับทราบปัญหาเพื่อร่วมแก้ไขกับผู้เสพ ผู้ใช้ และผู้ติดยาเสพติดเป็นต้น


การบริหารจัดการขยะโดยเฉพาะการจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน ซึ่งเทศบาลตำบลกวนวันได้ดำเนินการเกือบครบ 100 % พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงการทำ และประโยชน์ของการทำถังขยะเปียกในการบริหารขยะที่ต้นทาง การขับเคลื่อนในการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน


การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งเทศบาลตำบลกวนวันได้ดำเนินการนอกจากส่งเสริมการปลูกผักทุกครัวเรือนแล้วยังได้ใช้พื้นที่ว่างปลูกผัก และปลูกไม้ผลตามโครงการพระราชดำริ”ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปลูกฝั่งให้เด็กนักเรียนได้ปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้จัดทำ”โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” และส่งเสริมการปลูกผักตามฤดูกาลริมฝั่งแม่น้ำโขง


การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเฉพาะผ้าที่ผลิตจากชุมชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน การขับเคลื่อนอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างทีมงานระดับตำบล และหมู่บ้านในการขับเคลื่อนในเชิงทีมพื้นที่ร่วมกันโดยเฉพาะทีมตำบล และหมู่บ้านเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย “ หนองคาย เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ เมืองท่องเที่ยว วิถีลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน” (5 ดี 3 ร่วม บัญญัติ 10 ประการ : 5 มุ่ง 3 ต้อง 2 ไม่)
จากนั้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายศรัณย์ พิมพะนิตย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีกาย ร่วมพบปะปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดหนองคาย พร้อมรับทราบปัญหาแนวทางการพัฒนาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย หารือแนวทางการปฎิบัติในเชิงพื้นที่ร่วมกันเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนในระดับตำบลในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แก่ประชาชน ดังนี้
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่ การป้องกัน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนถึงปัญหาโทษของยาเสพติดที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมโดยเฉพาะหมู่บ้าน ชุมชน และครัวเรือน การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชน เช่นกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม TOBE Number One เป็นต้น


การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม การจัดตั้งศูนย์คัดกรองระดับตำบลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงความรุนแรงของผู้เสพ ผู้ใช้ และผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูตามความเหมาะสม การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับตำบลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ รายได้ และรับทราบปัญหาเพื่อร่วมแก้ไขกับผู้เสพ ผู้ใช้ และผู้ติดยาเสพติดเป็นต้น


การบริหารจัดการขยะโดยเฉพาะการจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมีได้ดำเนินการเกือบครบ 100 % พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงการทำถังขยะเปียก และประโยชน์ของการทำถังขยะเปียกในการบริหารขยะที่ต้นทาง การขับเคลื่อนในการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน
การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งเทศบาลตำบลกวนวันได้ดำเนินการนอกจากส่งเสริมการปลูกผักทุกครัวเรือนแล้วยังได้ใช้พื้นที่ว่างปลูกผัก และปลูกไม้ผลตามโครงการพระราชดำริ”ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยเฉพาะการ

แสดงความคิดเห็น