อบจ.โคราช โฉมใหม่ โชว์ผลงานรอบปี เจริญทุกมิติแบบก้าวกระโดด มุ่ง “สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมือง”

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 31 มกราคม ที่โรงแรมแคนทารี่โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา พร้อมสมาชิกสภา (ส.อบจ.) นคราชสีมา แถลงผลการดำเนินงานปี 2565 งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนกว่า 2 พันล้านบาท ดังนี้ 1.โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิด “โคราชโฉมใหม่” ถนน ไฟฟ้า และ น้ำ จำนวน 255 โครงการ รวมระยะทาง 183 กิโลเมตร งบ 376 ล้านบาท ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งแรกที่มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อบจ.–ผู้รับจ้าง–ตัวแทนภาคประชาชนพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายทางในความรับผิดชอบบนถนน 36 สายทาง ระยะทาง 19,900 เมตร เสาไฟฟ้า 796 ต้น  ,ขุดเจาะบ่อบาดาลกว่า 100 บ่อ ให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคและการเกษตรเพียงพอ  2.คุณภาพชีวิต กองสวัสดิการสังคมจัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน 4 กลุ่มเป้าหมาย 231 ราย ใน 32 อำเภอ งบ 11,550,000 บาท ,โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน 4,235,400 บาท จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 15 รายการ ,โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ “สุขใจใกล้บ้าน” ร่วมกับ อปท.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ,โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้การลงนาม MOU กับทางสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมส่งเสริมและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแบบบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมันสำปะหลังได้อย่างเหมาะสม เพิ่มผลผลิตและรายได้
3.สาธารณสุข จัดสรรงบประมาณ 8,025,000 บาท ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นำไปจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานรวมถึงนักเรียนในสังกัดและ ผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของ อบจ. ได้รับวัคซีนแบบ 100 %
4.การศึกษา  พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย “Wi-Fi TOPOLOGY” ,โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนงบจัดสร้างห้องเรียนออนไลน์และห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศมอบโอกาสให้กับเด็กได้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา ,จัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตร่วมกับมหาวิทยาลัย 4 แห่ง และวิทยาลัยด้านการอาชีพภายในจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพิ่มศักยภาพการศึกษาครอบคลุมทุกด้าน ,โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ดี 4 ประกัน ขับเคลื่อนระบบการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษาและโครงการห้องเรียน “STEAM and Coding Education 2022” งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท มอบทุนการศึกษา 5 ล้านบาท สำหรับนักเรียนเรียนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจนและทุนต่อเนื่องสำหรับศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมี โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด “ CCTV” อบจ. ทำ MOU กับ ตำรวจภูธรจังหวัด ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มพื้นที่ “Safety Zone” นำร่อง 10 อำเภอ งบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุในการจราจร ของประชาชนด้วยเทคโนโลยี ,โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยภาวะฉุกเฉินโรงเรียนในสังกัด ผลักดันแคมเปญ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน”
5.การคลังจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมาย ภาษีน้ำมัน 844 ราย จำนวน 4,385,525.84 บาท ภาษียาสูบ 19 ราย จำนวน 81,457,033 บาท และ ภาษีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท 820 แห่ง จัดเก็บได้ 4,780,883.12 บาท
ทั้งนี้ อบจ. ได้จัดทำ QR Code เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม “ความสำเร็จปี 2565 เป็นทิศทางการพัฒนา ในปี 2566 อบจ.วางเป้าหมาย “ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง ได้แก่ สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช” ไปพร้อมกับ  “ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนา ได้แก่ การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ และการพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” เพื่อให้เกิดความสำเร็จที่ต่อเนื่องและชัดเจนมากขึ้น”
แสดงความคิดเห็น