ผ่านฉลุย งบมากที่สุดใน อปท. สภา อบจ.โคราช อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 979 ล้านบาท 349 โครงการ ก่อสร้างซ่อมบำรุงถนน 239 กม. สะพาน ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง สร้างอาคาร จัดซื้อครุภัณฑ์

เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 31 มกราคม ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 มีระเบียบวาระทั้งสิ้น 9 วาระ โดยมีนางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.พร้อมรองนายก อบจ. ประกอบด้วยนายนรเสฏฐ์  ศิริโรจนกุล นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล นายวีระชาติ  ทุ่งไผ่แหลม นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ และสมาชิกสภา 44  คน จากทั้งหมด 48 คน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในระเบียบวาระที่ 8 นายสมเกียรติ รองนายก อบจ.นครราชสีมา ได้เสนอญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566  โดยชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 อปท.อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว อปท.ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ซึ่งสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา แจ้งความจำเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการเร่งด่วน ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมและจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งโครงการได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.นครราชสีมา แต่ไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ทำให้ไม่มีงบประมาณรองรับ จำเป็นต้องพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม จำนวน 349 โครงการ งบประมาณ 979,076,400 บาท โดยมีงานถนนทุกประเภท 239 กิโลเมตร งานก่อสร้างสร้างสะพาน 8 โครงการ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ 1 โครงการ งานขุดลอกคลอง 1 โครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 โครงการ งานติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 50 โครงการและจัดซื้อครุภัณฑ์ เตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ 1 โครงการ ซึงวาระนี้ใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมง เนื่องจาก ส.อบจ.ได้ผลัดกันอภิปรายทักท้วงการใช้งบจ่ายเงินสะสมที่มีจำนวนมากที่สุดของ อปท. ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการรอบครอบและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันปัญหาภายหลัง ผลลงมติ ส.อบจ. เหลืออยู่ในห้องประชุม 40 คน เห็นชอบ 37 คน งดออกเสียง 3 คน
นางยลดา นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ร่วม 2 ปี ที่ได้บริหาร อปท.ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีความมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและขับเคลื่อนทุกโครงการทั้งเร่งรัดติดตามให้มีความคืบหน้าจนเสร็จสิ้น ขณะนี้มี อปท.ขาดแคลนงบประซ่อมสร้างถนน เนื่องจากเกินศักยภาพ จึงพิจารณาโครงการตามความจำเป็นเหมาะสม งบกว่า 979 ล้านบาท ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. 199 สายทาง รวมระยะทางกว่า 1,200 กม. หากใช้งบท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว อาจใช้ระยะเวลานานเกินไป ไม่ทันต่อความต้องการจึงมีความจำเป็นแสวงหารับการสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางหรืองบอื่นๆ เข้ามาช่วยเสริม
แสดงความคิดเห็น