มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า จัดทำโครงการ สานมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัด

มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า จัดทำโครงการ สานมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัด

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:00 น. – 16:00 น. ณ ห้อง บ้านผือ โรงแรม เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็น เตอร์ อุดรธานี

ด้วยมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้าน การพัฒนาระดับพื้นที่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทําโครงการ สานมิตรภาพ พัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนขอบจังหวัด ตามแนวถนนมิตรภาพและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานีและ หนองคาย ) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ของประชาชน ระหว่างวันที่1สิงหาคม2565–31กรกฎาคม2566โดยมีวัตถุประสงคด์ังนี้

  1. เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม“มิตรภาพฟอรั่ม”สําหรับภาคีเครือข่ายภาครัฐองค์กร ปกครองท้องถิ่น เอกชน ภาคประชารัฐ ภาคประชาชน สถาบันวิชาการและผู้ที่มีความสนใจ ใช้เป็น พื้นที่ปรึกษาหารือและสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาเมืองตามเส้นทางมิตรภาพ และในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความยั่งยืน
  2. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือใหม่ในลักษณะ“หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”ของภาคี เครือข่าย ภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและ สถาบัน วิชาการในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอทิศทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ํา

4. เพื่อพัฒนาพื้นที่ปรึกษาหารือ (deliberative space) โดยการสานเสวนากลุ่มย่อย สําหรับกลุ่มผู้ ยากจนในชุมชนเมือง กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อปรึกษาหารือ สร้างคงวามร่วมมือและ สะท้อนการพัฒนาเมืองตามแนวถนนมิตรภาพ สร้างการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive development) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา

5. เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of concept) ของชุมชนเมือง ในการพัฒนาให้มีพื้นที่สาธารณะ (public space) ลักษณะถาวรหรือกลุ่มถาวรเพื่อจัดให้เป็นพื้นที่ปรึกษาหารือ (Deliberative Space) ของชุมชนเมือง

มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า 238/8โอโซนวิลเลจห้องH8ชั้น2ต.ในเมืองอ.เมืองขอนแก่นจ.ขอนแกน่ 40000 โทร.043-236274-5 อีเมล์ reform.kk@gmail.com

ทั้งนี้เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในฐานะที่องค์กรของท่านมีส่วนสําคัญในการพัฒนา จังหวัด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประสานงานเชิญผู้แทนกลุ่มเปราะบาง ( ผู้พิการ ) 3 คน เด็กและเยาวชน 5 คน เข้าร่วมให้ข้อมูลฯ โดยใช้กระบวนการสนทนา (อุดรฯฟอรั่ม) ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี เชื่อมโยงเส้นทางระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานีและ หนองคาย)

แสดงความคิดเห็น