อำเภอเมืองหนองคาย ขับเคลื่อน “อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อบูรณาการภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือความเดือนร้อนของประชาชนและขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยนายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองหนองคาย ,รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ ,กำนันตำบลหาดคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหาดคำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองคาย (อส.) และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองหนองคาย ลงพื้นที่สืบสภาพปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนซึ่งได้เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ นายยงยุทธ สุวรรณวิจิตร ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 247 หมู่ที่ 6 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คนกับภรรยาพบว่ามีปัญหาเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ,น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคที่สะอาด และปัญหาสุขภาพ


ทั้งนี้ได้ข้อสรุปในการให้ความช่วยเหลือ นายยงยุทธ สุวรรณวิจิตร คือ ปัญหาไฟฟ้าไม่มีใช้นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคายได้สำรวจจัดทำแผนผังประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายแนวเขตไฟฟ้า ,ปัญหาเรื่องสุขภาพ ได้มอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดูแล ,ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในระยะเร่งด่วนนั้นจะได้จัดหาถังหรือภาชนะสำหรับใส่น้ำและประสานเทศบาลตำบลหาดคำเอาน้ำมาเติมเพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาดใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

แสดงความคิดเห็น