รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกติดตามการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเห็นเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกออกติดตามการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย


จังหวัดหนองคายได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งได้แจงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กรอบแนวทางในการดำเนินงาน


จังหวัดหนองคาย โดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ จึงได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม.

แสดงความคิดเห็น