อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เปิดปฏิบัติการค้นหา “คนต้นแบบและนวัตกรรมการพัฒนา” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน” ในพื้นที่ ต.ด่านศรีสุข และ ต.โพธิ์ตาก

เปิดเผยว่า อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เปิดปฏิบัติการค้นหา “คนต้นแบบและนวัตกรรมการพัฒนา” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน” ในพื้นที่ ต.ด่านศรีสุข และ ต.โพธิ์ตาก โดยในพื้นที่ ต.ด่านศรีสุข เป็นโครงการ “ครัวเรือนมั่นคง ยั่งยืน” ปฏิบัติการค้นหา “คนต้นแบบและนวัตกรรมการพัฒนา” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน” ตลอดจนการเป็นต้นแบบการศึกษาเรียนรู้จากคนที่ประสบผลสำเร็จ ในการนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต


ซึ่งมี นางเบญจวรรณ นิชจำนงค์ กำนันตำบลด่านศรีสุข ที่ทำเกษตรด้วยการออกแบบการใช้พื้นที่ภายในบ้านอย่างประณีต ปลูกพืชผักผลไม้มีกินมีใช้เกือบทุกฤดูกาล นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในครัวเรือนได้อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในตำบลด่านศรีสุขได้ทำตาม สร้างชุมชนยั่งยืน


ส่วนโครงการ “ครัวเรือนมั่นคง ยั่งยืน” อีกหนึ่งแห่งอำเภอโพธิ์ตาก ได้เปิดปฏิบัติการค้นหา “คนต้นแบบและนวัตกรรมการพัฒนา” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน” ตลอดจนการเป็นต้นแบบการศึกษาเรียนรู้จากคนที่ประสบผลสำเร็จ ในการนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต


มี นายสามารถ สุทธิดี กำนันตำบลโพธิ์ตาก กับกิจกรรมการพัฒนา “คนเอาถ่าน” ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก โดยการทำเตาเผาถ่าน สร้างอาชีพเสริม รวมทั้งต่อยอดให้กับประชาชนในพื้นที่นำไปสร้างอาชีพเสริมต่อไป.

แสดงความคิดเห็น