สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทไทยในสถานศึกษา ตามแบบวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566 ตั้งเป้าทั้งจังหวัด 10,000 คน

วันที่ 22 ก.พ.66 เวลา 08.00 น.ที่หน้าเสาธงโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทไทยในสถานศึกษา ตามแบบวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้น โดยมีนายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้การต้อนรับ


ทั้งนี้จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนมารยาทไทยในสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึกสร้างค่านิยมความเป็นไทยให้เด็กละเยาวชนในสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยที่ดีงามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ จึงมีความสำคัญ อีกทั้งยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยมุ่งเน้นการในการพัฒนาคน ชุมชน สังคม ให้น่าอยู่ การปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักและหวงแหนในอัตลักษณ์ความเป็นคนไทย มีความสำคัญเป็นอย่าง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทไทยในสถานศึกษา ตามแบบวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566 ขึ้น


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของมารยาทไทย และประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และนำความรู้ด้านมารยาทไทย ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเป็นแบบอย่างขยายผลเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยม ส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางวัฒนธรรมด้านมารยาทไทยให้คงอยู่ อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเด็ก เยาวชน จากสถานศึกษาในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า จำนวน 10,000 คน.

แสดงความคิดเห็น