โคราชจัด “มหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ” นครชัยบุรินทร์ สานฝันแก้ปัญหาความยากจนให้ชุมชน 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มีนาคม ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ” เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์) โดยมีนางสงวน  มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมนางอรุณรัตน์  ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมาร่วมมอบเกียรติบัตรให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ครบรอบ 49 ปี และการจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “ทิศทางความสำเร็จของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์”
รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงานของภาคประชาชน จำนวน 7 กลุ่ม ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ภาคอีสานตอนล่าง 1 จำนวน 115 คน ได้แสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมภาคครัวเรือนและสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการออมและประโยชน์ของการตั้งกลุ่มที่เป็นกลไกสำคัญในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทำให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชาธิปไตยตลอดจนวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิตที่เป็นรากฐานให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นรูปธรรม
แสดงความคิดเห็น