สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จัดประชุมคณะทำงานโฆษกและการสื่อสารองค์กรของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางบูรณาการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ ร่วมกัน


เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (7 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย นายเอกอุดม สูหา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโฆษกและการสื่อสารองค์กรของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย


การประชุมฯในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการด้านการป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย ในไตรมาส 1 – 2 ให้คณะทำงานฯได้ทราบ ประกอบด้วย โครงการต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต กิจกรรม แผนงานพัฒนาแนยทางต้านและลดทุจริตกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (ส่วนพื้นที่) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย , โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ,

โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสอาหารกลางวันนักเรียนไทยปลอดทุจริต และโครงการ STORONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานผลการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , แผนการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย
ในช่วงท้ายของการประชุม คณะทำงานฯได้ร่วมกันพิจารณาแนวแนวทางบูรณาการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ ร่วมกัน โดยเฉพาะแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรม หรือข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.

แสดงความคิดเห็น