จังหวัดหนองคาย จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ


วันนี้ (13 มี.ค. 66) ที่โรงแรมอัศวรรณ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดหนองคาย” ที่จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น


การอบรมสัมมนาฯครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย มาบรรยายและชี้แจงขั้นตอน แนวทางการตอบแบบประเมิน ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 จากทั้งหมด 3 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมฯประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 160 คน.

แสดงความคิดเห็น