ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


วันนี้ (14 มี.ค. 66) พล.อ.นภนต์ สร้างสมวงษ์ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลวัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย , นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวตำบลวัดธาตุ ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลให้ทราบ ณ บริเวณริมบึงหนองคาย ก่อนจะลงดูพื้นที่จริง


ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดหนองคายได้จัดทำคำของบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 จำนวน 306 โครงการ งบประมาณรวม 700 กว่าล้านบาท โดยมีโครงการสำคัญในพื้นที่บึงหนองคาย จำนวน 2 โครงการ คือโครงการขุดลอกหนองโซ่ หมู่ที่ 5 บ้านภู่ ตำบลวัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งได้จัดความสำคัญลำดับที่ 1 เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 27 กรกฎาคม 2566 และโครงการขุดลอกลำน้ำสวย หมู่ที่ 1 บ้านเมืองบาง งบประมาณ 10 ล้านบาท.

แสดงความคิดเห็น