ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรม วิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ครู ข) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ปฏิบัติ สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในชุมชนหรือหมู่บ้าน ในการป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด


วันนี้ (14 มี.ค. 66) ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ครู ข) โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการอบรมฯ


ตามที่ศูนย์อำนวยกรป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 4 ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ครู ก รุ่นที่ 7 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนในสถานตำรวจและหน่วยงานที่ตนสังกัด อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนหรือหมู่บ้าน ในการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด (ครู ข) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการคัดเลือก 14 สถานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้นำชุมชน รวมทั้งสิ้น 98 นาย.

แสดงความคิดเห็น