โคราช จัดเสวนาสร้างสตาร์ทอัพกิจการ ธุรกิจด้านเกษตรและอาหารเพิ่มมูลค่าสูงสุด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มีนาคม ที่โรงแรมแคนทารี่ อ.เมือง นครราชสีมา ศูนย์วิจัย BCG เพื่อเศรษฐกิจชนบทยั่งยืน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี( มทส.) จัดการเสวนา “หลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร startup ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน” รุ่นที่ 1
กิจกรรมมีการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติ และทฤษฎี เสวนาในหัวข้อ “หลักสูตรการระดมทุนและการบริหาร Startup ด้านเกษตรและอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดและยั่งยืน กับ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Northeastern Economic Corridor : NeEC-Bioeconomy : ศักยภาพ โอกาส และความท้าทายของ Startup” มี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นายหัสดิน สุพัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกิตติกร โตใหญ่ ผู้จัดการกลุ่มจังหวัดให้บริการ SMEs ครบวงจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อ. ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มทส. นายสายัณห์ ไวรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ๊คสเตอร์ จำกัด ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมเสวนาท่ามกลางผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เกษตรกร ตัวแทนหน่วยงานราชการ องค์ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่สนใจ เข้าร่วมกว่า 100 คน
เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งกิจการในการสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบรวมถึงสามารถวางแผนการพัฒนาองค์กรจัดหาเงินทุนและขยายงานตามแผนงานรวมถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและสร้างมูลค่าธุรกิจนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สร้างมูลค่าให้กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและสนับสนุนการเติบโตของ start up ด้านเกษตรและอาหารช่วยให้ start up สร้างและปรับเปลี่ยนองค์กรแบบก้าวกระโดดเรียนรู้กระบวนการสร้างธุรกิจใหม่ต่อยอดธุรกิจเดิมและการ transform องค์กรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
แสดงความคิดเห็น