สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส พื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงรายละเอียดการดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการของ อบต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย


วันนี้ (15 มีนาคม 2566) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองคาย กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส ครั้งที่ 1 โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยได้ดำเนินการรับฟังข้อเท็จจริงรายละเอียดการดำเนินโครงการจำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้


โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.11 (ถนนบ้านศรีเจริญ) กว้าง 6 – 7 เมตร ยาว 1,644 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 11,318.20 เมตร งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 5,572,600 บาท งบประมาณที่จัดจ้างจริง 4,187,000 บาท ผู้รับจ้าง คือ หจก.อนุรักษ์การโยธา ซึ่งโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 4 เมษายน 2566 ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริง ปรากฏว่า อยู่ในระหว่าง ของการดำเนินการก่อสร้างปรับถนน ขยายไหล่ทาง ซึ่งยังไม่พบความผิดปกติ ระหว่างดำเนินการ


โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหนองเดิ่น ม.7 กว้างไม่น้อยกว่า 27 ม. และอีกด้านกว้าง 38 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 185.50 เมตร และอีกด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 185.83 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,028.75 เมตร งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 3,180,000 บาท งบประมาณที่จัดจ้างจริง 3,169,999 บาท ผู้รับจ้าง คือ หจก.พี.เอ.เอ็น ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริง ปรากฏว่า อยู่ในระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร บริเวณลานกีฬาบ้านหนองกอมเกาะ รหัสสายทาง น.ค.ถ. 115 -131 กว้าง 2 เมตร ยาว 539 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 1,078 ตารางเมตร งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 679,000 บาท งบประมาณจัดจ้างจริง 675,000 บาท ผู้รับจ้าง คือ หจก.เอ็นเจการโยธา 2021 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


จากการลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรฯ ปรากฏว่า มีรอยแตกร้าวบริเวณ รอยต่อของ Joint รวมถึงบางช่วง joint ที่เติมมีการหลุดลุ่ย บางช่วงไม่เติม ยางมะตอยตรงร่อง joint ซึ่งผู้ควบคุมงาน ได้ชี้แจงว่า สันนิษฐานได้ว่าเกิดจาก อุณหภูมิความร้อนของสภาพอากาศ ส่งผลให้คอนกรีตมีการขยายและหดตัว จึงทำให้เกิดรอยแตกร้าว และขณะที่ รถสัญจรไปมา ก็ส่งผลให้ยางมะตอย ที่หยอดตรงร่อง joint หลุดลุ่ยไปได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินก่อสร้างดังกล่าว พึ่งแล้วเสร็จและอยู่ในระยะประกันสัญญา ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้ให้คำแนะนำให้ อบต.หนองกอมเกาะ ประสานกับทางผู้รับจ้างให้เข้ามาดำเนินการ ซ่อมแซมให้เรียบร้อย และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไข อีกครั้งในลำดับถัดไป.

แสดงความคิดเห็น