รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมตรวจการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและลักลอบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดหนองคาย


วันที่ 17 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันออกตรวจติดตามการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและลักลอบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 แห่ง


แห่งแรกเป็นของนายบุญเทียม ทับเอี่ยม ประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายอาหาร (ลูกชิ้น) และแห่งที่สองเป็นของ นายศิริภูมิ พ่อค้าไทย ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ โดยมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวน 23 ราย (ชาย 14 หญิง 9 ราย) ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการกการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และแก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) แต่อย่างใด


ทั้งนี้จังหวัดหนองคายมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 1,707 ราย แยกเป็นคนต่างด้าวประเภททั่วไป (มาตรา 59 ) จำนวน 115 ราย คนต่างด้าว MOU จำนวน 392 ราย คนต่างด้าวตามมติ ครม. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 174 ราย คนต่างด้าวตามมติ ครม. วันที่ 15 มีนาคา 2565 จำนวน 181 ราย คนต่างด้าวตามมติ ครม.วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 จำนวน 602 ราย และบุคคลไม่มีสถานทางทะเบียน จำนวน 43 ราย.

แสดงความคิดเห็น