กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย จัดทำ “โครงการพัฒนา ศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดหนองคาย” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้คน พิการแขน-ขาขาดในจังหวัดหนองคาย ได้เข้าถึงการให้บริการผลิต ซ่อมบำรุง แขน-ขาเทียมและ ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ


วานนี้ (21 มี.ค. 66) ที่โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนา ศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดหนองคาย” ที่กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย จัดให้มีขึ้น โดยมีนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 กล่าวต้อนรับ ซึ่งก่อนพิธีเปิด นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 , แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ , นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และนายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับ “โครงการพัฒนา ศักยภาพคนพิการฯ”


แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน วิชาชีพ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยเฉพาะ“คนพิการ” ซึ่งแม้ว่าจะมีความบกพร่องทาง ร่างกายทำให้มีข้อจำกัดในการประกอบกิจวัตรประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม แต่ยังคง มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองหรือประกอบอาชีพ หากได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม


กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมกับ จังหวัดหนองคาย โดยโรงพยาบาลหนองคาย จัดทำ“โครงการพัฒนา ศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดหนองคาย” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้คน พิการแขน-ขาขาดในจังหวัดหนองคาย ได้เข้าถึงการให้บริการผลิต ซ่อมบำรุง แขน-ขาเทียม และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอื่น ๆ ที่มีคุณภาพโดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ แบบ ใกล้บ้านใกล้ใจสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่าง คนปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การตรวจประเมินความพิการ ผลิตและซ่อมบำรุงแขนเทียม ขาเทียมในระหว่างวันที่ 17 -20 มีนาคม 2566 จำนวน 73 ราย การมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน จำนวน 5 ราย โดยมีคนพิการเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 78 ราย.

แสดงความคิดเห็น