สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในจังหวัดหนองคาย


วันนี้ (23 มี.ค. 66) ที่ป่าชุมชนบ้านห้วยหินขาว ต.ด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในจังหวัดหนองคาย ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น


นายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดหนองคายและประเทศเพื่อนบ้าน มีแหล่งกำเนิดมาจากการเผาในที่โล่ง การเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่า การกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก หรือการจุดไฟเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้เกิดหมอกควัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยหมอกควันที่ลอยอยู่จะมีฝุ่นละอองและควันพิษ ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคือง เหนื่อยง่าย หมอกควันจากไฟป่า ยังทำให้เกิดทัศนะวิสัยที่ไม่เหมาะสมต่อการจราจรทางอากาศ ทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยแล้ง นอกจากนี้ไฟป่ายังก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น มีผลทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในจังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม กิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตการใช้อุปกรณ์และการดับไฟป่า การสาธิตการทำเสวียนรักษ์โลก และการทำแนวกันไฟ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย นักเรียน นักศึกษา และชาวอำเภอโพธิ์ตาก รวมทั้งสิ้น 100 คน.

แสดงความคิดเห็น