ขอนแก่น เตรียมเปิดการสอนยานยนต์ไฟฟ้า รับตลาดรถไฟฟ้ามาแรง

31 มี.ค.66 ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น  อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เปิดเผยว่า  วันนี้ทางวิทยาลัยให้การต้อนรับนายชัชวาล อุ่นแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจความพร้อมของสถานศึกษา เกี่ยวกับการขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดสาขาใหม่ ซึ่งทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) วางแผนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับและผลิตกำลังคนด้านยานยนต์ในปัจจุบันและอนาคต ร่วมกับบริษัท DT มอเตอร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิทยาลัย จีเทค จะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยในเบื้องต้นทางบริษัทมีความยินดีและพร้อมจะร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อผลิตกำลังคนให้มีประสิทธิภาพตรงและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงต่อไป

ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปัญญาประเสริฐกุล  กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกได้เร่งอัตราการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยคำนึงถึงปัจจัยด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงเทรนด์ผู้บริโภคที่ต่างตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งวิทยาลัย จีเทค จะเร่งดำเนินการประสานการดำเนินการในด้านมาตรฐานคุณภาพ ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยก็จะดำเนินการหารือร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาดังกล่าวสามารถก้าวสู่การทำงานได้อย่างแท้จริงและมีรายได้สูงโดยวางเป้าหมายที่จะเปิดการเรียนการสอนสาขาดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2566 นี้.

แสดงความคิดเห็น