โคราช ติวเข้มสื่อสารมวลชน ลดผลกระทบจิตใจในภาวะวิกฤตป้องเครียดฆ่าตัวตาย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 เมษายน ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 อ.เมือง นครราชสีมา นางภัทรานิษฐ์ ทองตันไตรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 พร้อมนักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ ร่วมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤต เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 โดยมีสื่อมวลชน และตัวแทนองค์กรสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อสถานการณ์สุขภาพจิตและกลไกการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพจิตสู่สังคม ,วิกฤตทางสังคมและภาวะสุขภาพจิต ,ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ,แนวทางการสื่อสารสุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤต และร่วมออกแบบบทบาทในการขับเคลื่อนการสื่อสารความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤตให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ และบริบทของสื่อมวลชน สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังปัญหา กระแสที่สังคมให้ความสนใจ และนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาหลักสูตร แนวทางการพัฒนาผู้นำขับเคลื่อนด้านสุขภาพจิตจากภาคการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างระบบนิเทศสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนด้านสุขภาพจิต และสื่อสารความรอบรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์วิกฤต
นางภัทรานิษฐ์ ฯ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เปิดเผยว่า ข้อมูลจำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย ในเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) ระหว่างวันที่ 1 ตค.2564 – 30 กย.2565 จ.นครราชสีมา ชาย 298 คน หญิง 949 คน จ.สุรินทร์ ชาย 87 คน หญิง 298 คน จ.ชัยภูมิ ชาย 67 คน หญิง 189 คน และจ.บุรีรัมย์ ชาย 40 คน หญิง 170 คน เฉลี่ย ชาย 23.45 % หญิง 67.55 % มากที่สุดในช่วงอายุ 15-19 ปี ส่วนใหญ่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา สถานะโสด เฉลี่ย ร้อละ 56.95 รองลงมาคือกลุ่มอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 21.87 กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 6.58
ปัจจัยหนึ่งของสาเหตุความเครียดสูง ภาวะหมดไฟ เสี่ยงซึมเศร้า นำไปสู่การพยายามฆ่าตัวตาย ปัจจุบันอยู่ในยุคสังคมแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน เสมือนดาบสองคม มีทั้งคุณและโทษ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่มีข้อจำกัดทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาสุขภาพจิตได้โดยง่าย หากคนในสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทันเวลา สามารถลดความรุนแรงจากความตื่นตระหนกและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต ได้มีส่วนช่วยให้สังคมผ่านสถานการณ์สะเทือนขวัญต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดความรุนแรงจากความตื่นตระหนก และฟื้นฟูสุขภาพจิตใจกลับสู่สภาวะได้ในเวลาที่สั้นลง ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประสานงานกันอย่างเป็นรูปธรรม
แสดงความคิดเห็น