เทศบาลตำบลวัดธาตุ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์


วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ บ้านเบิดใหญ่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการให้ความรู้ด้านสุขภาพแด่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลวัดธาตุ พร้อมจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566


นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ กล่าวว่า เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลรักษาตัวเองในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ต่อสู้กับปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ส่วนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุนั้น เป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ในการให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว เป็นการแสดงเคารพ แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้สูงอายุ และขอพรจากผู้สูงอายุเพื่อความเป็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบของชำร่วยเพื่อเป็นของขวัญแด่ผู้สูงอายุด้วย
โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลวัดธาตุ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.

แสดงความคิดเห็น