โคราชฟื้นฟูปรับภูมิทัศน์ลำตะคองช่วงไหลผ่านเมือง ผงะ ! พบปล่อยน้ำเสียบุกรุกเพียบ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 เมษายน บริเวณสะพานลำตะคองโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา นายกฤษฏิ์ พูนเกษม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.) นครราชสีมาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วงอ่างอัษฎางค์ถึงประตูระบายน้ำ (ปตร.) ข่อยงาม ต.หัวทะเล รวมระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนดำเนินการกำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอยจากนั้นนำเครื่องจักรลขนาดใหญ่ขุดลอกคลองน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับภูมิทัศน์รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำช่วงเส้นทางน้ำไหลผ่านเขตเมือง ภาพรวมพบวัชพืช ขยะมูลฝอยส่วนหนึ่งเป็นเศษกิ่งไม้และใบไม้ลอยมาตามกระแสน้ำ สถานที่ราชการ สถานศึกษาและชุมชนที่อยู่ริมสองฝั่งลำตะคองบางแห่งลักลอบปล่อยน้ำเสียซึ่งไม่ได้ผ่านบำบัดลงแหล่งน้ำรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างบุกรุกลำตะคอง เนื่องจากกระแสน้ำยังไหลต่อเนื่อง หากปริมาณน้ำลดลงจะส่งผลต่อระบบนิเวศ ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย จัดการตามกระบวนการต่อไป

แสดงความคิดเห็น