สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จัดการอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 เพื่อให้การบริหารและการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตแลเที่ยงธรรม บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (25 เม.ย. 66) ที่ห้องประชุมพันล้าน คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ทหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น


นายสงกรานต์ ไชยพา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งและในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนั้น


เนื่องจากปัจจุบัน ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีสาระสำคัญที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการปฏิบัติงานของบุคลากรการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรการเลือกตั้งที่ถือเป็นกลไกที่สำคัญส่วนหนึ่งที่จะต้องทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ “วิทยากรเขตเลือกตั้ง” ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตแลเที่ยงธรรม บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของผู้สมัคร

พรรคการเมืองตลอดจนประชาชนทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง วิทยากรเขตเลือกตั้ง ผู้ประสานงานเขตเลือกตั้ง ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง วิทยากรจังหวัดและผู้ประสานงานจังหวัด รวมทั้งสิ้น 83 คน.

แสดงความคิดเห็น