ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย บูรณาการพลังภาคีเครือข่าย “บวร” อบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2 จำนวน 52 คน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 รวม 15 วัน

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง มุ่งมั่นในการ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกรูปแบบด้วยกลไกการบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ได้มอบหมายจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด


ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย โดยการอำนวยการของนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายประทัป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอหนองคาย โดยนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองหนองคาย นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายธวัชชัย กงเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.เมืองหนองคาย และคณะทำงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย รุ่นที่ 2 (วันที่ 8) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 52 คน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 (15 วัน)


โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมการปฏิบัติประจำวัน (รปจ.) ออกกำลังกาย พัฒนาสถานที เคารพธงชาติ สวดมนต์ รับประทานอาหาร
2.กิจกรรมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ชีวิตและการดำเนินชีวิตไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนายธวัชชัย กงเพชร ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง เป็นวิทยากรในการบรรยาย (ช่วงเช้า)
3.กิจกรรมการฝึกอาชีพตัดผม โดยวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย (กศน.อ.เมืองหนองคาย)
4.กิจกรรมทางเลือก การออกกำลังกาย พัฒนาสถานที่
5.กิจกรรมเคารพธงชาติ
6.กิจกรรมทางเลือก บรรยาย/สันทนาการ/ปรึกษาแลกเปลี่ยนข้อคิดครูฝ่ายปกครอง
7.สวดมนต์ นั่งสมาธิ บรรยายธรรม คณะสงฆ์อำเภอเมืองหนองคาย/เจ้าคณะตำบล/เจ้าอาวาสวัด.

แสดงความคิดเห็น