ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคายบูรณาการภาคีเครือข่ายด้วยพลัง”บวร”ปิดการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 (15 วัน) มีผู้เข้าอบรม จำนวน 52 คน ณ วัดมงคลศิลาคุณ (วัดบ่อหิน) ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ วัดมงคลศิลาคุณ (วัดบ่อหิน) ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานกล่าวปิดและมอบประกาศนียบัตร และกล่าวสร้างแรงบันดาลให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งมีผู้ร่วมพิธี ดังนี้เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย (เจ้าอาวาสวัดมงคลศิลาคุณ) อำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองหนองคาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงคุก กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ โรงพยาบาลหนองคาย สาธารณสุขอำเภอ นายธวัชชัย กงเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอกลุ่มงานความั่นคง คณะวิทยากร และครูพี่เลี้ยง โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองหนองคาย กล่าวรายงาน


นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองหนองคาย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ให้จังหวัด อำเภอ ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย ได้บูรณาการภาคีเครือข่ายด้วยพลัง “บวร” ซึ่งมีพระสงฆ์ ส่วนราชการ(ปกครองอำเภอเมืองหนองคาย,ตำรวจภูธร สภ.เมืองหนองคาย,สภ.เวียงคุก,สภ.บ้านเดื่อ, โรงพยาบาลหนองคาย,สาธารณสุขจังหวัดและอำเภอเมืองหนองคาย, กศน.อ.เมืองหนองคาย,จัดหางานจังหวัดหนองคาย,สำนักงานพัฒนาแรงงานฝีมือจังหวัดหนองคาย,ทหาร , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนซึ่งเป็นญาติ ร่วมร่วมกันฝึกอบรมช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคายได้ดำเนินการอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2 โดยมี จำนวนผู้เข้าอบรมจำนวน 52 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 15 วัน ( 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566)


ผลการปฎิบัติเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านศูนย์คัดกรองของโรงพยาบาลหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่กรมการปกครองกำหนด และสมัครใจเข้ารับการอบรมฯ ญาติให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่อยากเห็นผู้เข้าอบรมฯ เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเมื่อผ่านอบรมฯแล้วทุกคนได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด.

แสดงความคิดเห็น