ขอนแก่น ลงนามการเรียนการสอนส่งเสริมศิลปะหมอลำอีสาน

 

28 พ.ค.66 ที่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ ไทย-เยอรมัน(จีเทค) ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น  อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับหมอลำดังอีสานคณะ ศิลปินภูไท มีนายวีระพงษ์  วงศ์ศิลป์  เจ้าของ / ผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันเดินหน้าพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน  โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปัญญาประเสริฐกุล  ผู้บริหารวิทยาลัย จีเทค กล่าวว่า ทางวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสานของคณะหมอลำ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับหมอลำดังอีสานคณะ ศิลปินภูไท ในวันนี้  เพื่อร่วมกันนำวิชาความรู้ความสามารถของศิลปิน มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ที่มีความสนใจ หรือมีใจรักในด้านนี้ ซึ่งในหนึ่งคณะหมอลำ มีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่ นักร้อง นักดนตรี นางรำ ครูเพลง ฝ่ายเทคนิคเเสงสีเสียง ฝ่ายเวที สถานที่ การตลาด ล้วนมีอยู่ในคณะหมอลำทั้งสิ้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากนำมาสอนนักศึกษา ในชั่วโมงกิจกรรม นอกเหนือจากการเรียนหลัก เชื่อว่าจะเป็นทางเลือก การเรียนรู้ ที่สามารถนำต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคตได้

ผศ.ดร.เกรียงไกร  กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือ การส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันอนุรักษ์และสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างมิติใหม่ทางวัฒนธรรม และเป็นการยกระดับขีดความสามารถของดนตรี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมไทย ทำให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าเกิดค่านิยม ในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และช่วยกันสืบทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและนานาประเทศสืบไป

ด้านนายวีระพงษ์  วงศ์ศิลป์  เจ้าของ ผู้จัดการ หมอลำคณะศิลปินภูไท เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา ชั้นนำ อย่างวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ความสามารถสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่  ให้ทุกคนรู้สึกรักผูกพันและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานอันดีงามของพวกเรา  สำหรับหมอลำคณะ ศิลปินภูไท ถือว่าเป็นหมอลำคณะใหญ่  มีศิลปินนักร้อง นักดนตรี  หางเครื่อง ครบครัน รวมถึงระบบเวที แสงสีเสียง เต็มระบบที่ยิ่งใหญ่ตระกาลตา หากนักศึกษาที่สนใจมีใจรักด้านนี้  เข้ามาศึกษาหาความรู้เปิดประสบการณ์ใหม่  เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

แสดงความคิดเห็น