ขอนแก่น ขีดเส้นตาย 3 วัน ล่าผู้ร่วมขบวนการโกงเงินสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย

1 มิ.ย.66 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย ร่วมกันประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเปือยน้อยกว่า 100 คน ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด ได้รับความเดือดร้อนจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์ฯ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้ถูกจับกุมดำเนินคดีและส่งตัวฝากขังแล้ว ทำให้ไม่สามารถเบิกเงินที่ฝากไว้ได้ และบางรายชำระหนี้หมดแล้วแต่กลับพบหนี้ใหม่กว่าแสนบาท ทั้งที่ไม่ได้ยื่นกู้  ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้รวมตัวกันเข้าร้องเรียนกับทางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ ขณะเดียวกันชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเปือยน้อย กระทั้งได้มีการตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น (เฉพาะกิจ) เพื่อร่วมกันตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด

นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ของคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น (เฉพาะกิจ) ในการสอบทานเงินรับฝาก เงินกู้ ทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อยจำกัด เพื่อตรวจสอบมูลค่าความเสียหายทั้งหมด  โดยการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า มีสมาชิกที่มียอดเงินฝากกับทางสหกรณ์ฯ จำนวน 2,479 บัญชี สามารถตรวจสอบตามประเด็นทั้งหมดได้ 513 บัญชี คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีที่ตรวจสอบได้ในปัจจุบัน พบบัญชีที่ไม่ถูกต้อง 101 บัญชี รวมเป็นเงินกว่า 21 ล้านบาท ซึ่งยังเหลืออีกกว่า 1,800 บัญชีที่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ขณะเดียวกันได้มีการตรวจสอบกรณีที่สมาชิกปฏิเสธหนี้ที่มีหลักฐานว่าไม่ได้ยื่นกู้ มี จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินกว่า 28,000 บาท ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการทุจริต เป็นความผิดทางอาญา สร้างความเสียหายให้กับสหกรณ์ฯและสมาชิก ซึ่งแม้ว่าในการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ล่าสุดจะมีเพียงเจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์ฯ ที่รับสารภาพว่าตนเองเป็นคนยักยอกเงินของสมาชิกไป เนื่องจากติดการพนัน แต่ในทางสืบสวนและการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามความในมาตรา 22 (1) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ตนเองในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ จึงได้มีคำสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงถึงการกระทำทุจริตนั้น ว่ามีความเสียหายเท่าใด บุคคลใดเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ ภายใน 3 วัน หากตรวจพบว่า หนึ่ง มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือบุคคลใดกระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ให้สหกรณ์พิจารณาลงโทษตามระเบียบสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2561 สอง ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ร้องทุกข์กล่าวโทษภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มีมติที่ประชุมฯ สามก่อนการร้องทุกกล่าวโทษ ห้ามมิให้สหกรณ์ยอมรับหนังสือรับสภาพนี้หรือยอมความในความผิดอาญา เว้นแต่ผู้กระทำผิดได้ชำระค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์แล้วโดยสิ้นเชิง หรือมีหลักประกันคุ้มกับความเสียหาย และ สี่ ให้สหกรณ์รายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง มายังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน จนกว่าการแก้ไขข้อบกพร่องจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ตนเองในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น (เฉพาะกิจ) เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 15 มิ.ย.นี้ เพื่อสอบทานเงินฝาก หุ้นและหนี้สินของสมาชิกที่เดินทางเข้ามาตรวจสอบขณะนี้จำนวน 1,878 ราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย จำกัดเป็นนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,878 ราย ปีสิ้นสุดทางบัญชี 31 มี.ค.2565 ทุนดำเนินการ 270 ล้านบาท มูลค่าธุรกิจรวม 121.44 ล้านบาท ผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 11.88 ล้านบาท สหกรณ์ขาดทุนสะสม 16,705,334.46 บาท มูลค่าหุ้น -93.73 บาท ปัจจุบันสหกรณ์มีสถานะขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน.

แสดงความคิดเห็น