ขอนแก่น กสศ.เปิดเวทีระดมพลังขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภาคทางการศึกษาไทย

9 มิ.ย.66 ที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นประธานเปิดเวทีระดมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยนายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการบริหาร กสศ. ภาคีเครือข่ายร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า อ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะผู้บริหาร กสศ. และทีมวิทยากรกระบวนการ ร่วมกิจกรรม โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคีทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเวทีแรก และจะมีการจัดอีก 3 เวทีให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค ต่อไป

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ. กล่าวว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ดำเนินงานเป็นกลไกแบบใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดย กสศ. ได้มองเป้าหมายที่การเปลี่ยนแปลงสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มผู้รับประโยชน์ เช่น เด็ก เยาวชน ครู โรงเรียน และชุมชนและการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยมีการดำเนินงานในรูปแบบการเหนี่ยวนำความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

 “การดำเนินงาน 5 ปีที่ผ่านมา กสศ. ได้ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือต้อยโอกาส ราว 1.7 ล้านคนต่อปี รวมทั้งมีการทำงานร่วมกับคุณครูทั่วประเทศมากกว่า 400,000 คน และสถานศึกษามากกว่า 30,000 แห่งใน 6 ต้นสังกัดทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยในช่วงปี 2563-2564 กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งระดับประเทศไปจนถึงระดับครัวเรือน ซ้ำเติมความยากลำบากของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทำให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสมีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา” โดยได้พยายามปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการของ กสศ. เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตอบสนองต่อความเดือดร้อนจำเป็นของกลุ่มผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสได้ทันท่วงที”

พร้อมกันนี้ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ. และคณะผู้บริหาร กสศ. ได้ลงพื้นที่โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรทุนผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนนักศึกษาทุนหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (วุ่นที่2 และจบการศึกษาแล้ว) พร้อมเยี่ยมชมการเรียนภาคปฏิบัติ ณ คลินิกทันตกรรมรวม 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

แสดงความคิดเห็น