ขอนแก่น พระจิตอาสาสอนมา 19 ปี เน้นธรรมะให้นักเรียนป้องกันยาเสพติด

22 มิ.ย.66 ที่โรงเรียนบ้านนาเรียง ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พระครูวีรญาณนุยุต ญาณวิโร (โสดา) เจ้าอาวาสวัดนาเรียงวนาราม หมู่ 5 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง กำลังพานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ร้องสรภัญญะ ที่สอดแทรกศีลข้อที่ 1 ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด และบทสวดแผ่เมตตา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการร้องสรภัญญะ ที่มีการสอดแทรกการให้นักเรียนรู้จักศีล 5 รวมทั้งการสอนธรรมะที่มุ่งเน้นการให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด ที่มีผลอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากหลงเสพยาเสพติด โดยจะมีการสอนในทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายหรือวันที่สะดวก

พระครูวีรญาณนุยุต ญาณวิโร (โสดา) กล่าวว่า ตนเองได้สำเร็จการศึกษาเป็นพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งตนเองต้องการที่จะเผยแพร่หลักคำสอนพระพุทธศาสนา กับเด็กนักเรียนที่เป็นเยาวชนอนาคตของชาติ โดยได้สอนมานานกว่า 19 ปี การสอนนักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะนั้นเป็นโครงการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามศีล 5 ข้อ พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในกลุ่มของเด็ก ซึ่งเป็นอานาคตของชาติหลังจากที่ยาเสพติดกำลังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง แม้ว่าจะมีการปราบปรามแล้ว แต่ทางหลักธรรมะตนองก็ได้นำมาสอดแทรกในการสอนให้กับนักเรียนด้วย เพื่อให้การแพร่บาดของยาเสพติดจากหนักเป็นเบา โดยได้มีการสอนไปตามโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จนกระทั่งได้มาสอนที่โรงเรียนบ้านนาเรียงแห่งนี้ และด้วยความใจรักที่จะสอนนักเรียนได้รู้จักธรรมะ จึงได้หาเวลาว่างในแต่ละสัปดาห์สอนนักเรียน เพื่อจะให้เด็กนักเรียนไม่หลงลืม ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เข้าวัดและการที่ได้มาสอนนักเรียนถึงห้องเรียน พร้อมกับให้นักเรียน ได้ทำการจดบันทึกและจะมีการมาตรวจด้วยในสัปดาห์ถัดไป

 เด็กชายภาคิน ภูโท อายุ 10 ปี บอกว่า จากการที่มีพระสงฆ์มาสอนวิชาธรรมะถึงโรงเรียนนั้น ถือว่าเป็นการฝึกระเบียบของนักเรียนอีกแบบหนึ่ง และเป็นสิ่งที่ดีอยากให้มีการให้พระสงฆ์มาสอนแบบนี้อีกต่อไป เพราะทำให้เด็กนักเรียนมีจิตใจที่ดีและรู้จักการรักษาศีลอยู่ในศีลธรรมที่ดี ปกติตนเองก็จะเข้าวัด เพื่อไปไหว้พระสวดมนต์กับคนในครอบครัว

 นายประวุฒิ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเรียง กล่าวว่า ปกตินักเรียนจะได้เรียนการเรียนการสอนในวิชาทั่วไปแล้ว รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม เสริมหลักสูตรแล้ว ในส่วนของจริยธรรมและคุณธรรมที่จะเกิดกับนักเรียน จึงได้มีการปรึกษากับครูรวมทั้งพระครูวีรญาณนุยุต ญาณวิโร จึงได้ข้อสรุปที่จะให้พระครูวีรญาณนุยุต ญาณวิโร มาสอนจึงได้นิมนต์ให้มาสอนในช่วงบ่ายในทุกวันศุกร์ หรือวันที่พระครูฯสะดวกไม่ติดกิจนิมนต์ โดยพระครูจะเน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมืองดี และการรักาศีล 5 โดยกำหนดเป็นชั่วโมงเรียนคุณธรรมจริยธรรม เรียนในช่วงบ่ายวันศุกร์ชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว สังเกตเห็นว่า นักเรียนมีสภาพจิตใจที่ดีมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น