ขอนแก่น ลงนามจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่

 22 มิ.ย.66 ที่ห้องประชุมไร่ฟ้า วิทยาลัย เทคโนโลยีเกษตรอตุ สาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น ได้พิธีลงนามฯจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคด้านพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่ (ModernElectricTechnicianCollege)ได้รับเกียรติจาก คุณอาณัติ ยศปัญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วย คุณนักรบ จันทรส์กุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอตุสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น และMr.Zhannianyuan รองอธิการบดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคไฟฟ้ากว่างซี ร่วมลงนามโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทางด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งในประเทศไทยและจีน ซึ่งประเทศจีนถือเป็นแหล่งรวมความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านการพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพรอ้มสำหรับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม พลังงานสีเขียว ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจใหม่ และดูแลลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในอนาคตตามนโยบาย BeltandRoadInitiative(BRI) ของรัฐบาลจีน ซึ่งมีเป้าหมายคือ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ ตลอดแนวเส้นทางสายไหม (Silk Road)

นอกจากนี้ ยังได้ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรตามมาตรฐานของ นิวฮอลแลนด์ และเคส ไอเอช โดยมีคณุชุน วอยเทอร่า ประธานกลุ่ม บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัส เทรียล ประจำภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จากัด ผู้นาเข้าเครื่องจักรกล การเกษตรชั้นนาของโลก ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเป็นเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในการพัฒนากาลงัคนเพื่อรองรบัการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ อีกทั้ง มอบรถตัดอ้อย CaseIH รุ่นA4000 จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัย และฝึกปฏิบัติงานจริงโดย นายมารค์ ราลฟ์ บรินน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็นเอช อินดัส เทรียล (ประเทศไทย) จากัด คุณนักรบ จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูง ขอนแก่น และคุณอาณัติ ยศปัญญา รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่กลุ่มงานโรงงานกลุ่มมิตรผลร่วมลงนามในพิธีฯ บันทึกความร่วมมือฯทั้ง 2 ฉบับ ในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญ ของการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนาจากจีน และ ภาคเอกชนชั้นนำระดับโลก ที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษารุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการในภาคเกษตรอตุ สาหกรรมสมัย ใหม่และ สามารถนาพาอตุสาหกรรมไทยให้เดินหน้าสู่อนาคต พร้อมมีส่วนช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน.

          

แสดงความคิดเห็น