ขอนแก่น เตือนก่อนจับ 1 สิงหาคมนี้ จับ-ปรับ ไม่มีข้อยกเว้น

12 ก.ค.66 ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดขอนแก่น ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน โดยตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ที่มีนโยบายในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อลดอัตราการเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้เหลือน้อยที่สุด และแจกหมวกนิรภัยฟรีแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านทาง

นายสุเทพ มณีโชติรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ทั้งช่วงภาวะปกติและเทศกาลสำคัญๆ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน บริหารจัดการสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยรณรงค์จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน ปี พ.ศ.2566 เน้นการสวมหมวกนิภัย 100% และมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนของทุกภาคส่วน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 60 โดยได้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรอย่างเข้มข้น สร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนล่วงหน้า 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2566 และจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกัน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกสถานีตำรวจภูธร ทั้ง 26 อำเภอ

ด้าน พลตำรวจตรี นพเก้า โสมนัส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้เป็นต้นไป จังหวัดขอนแก่น มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยบูรณาการร่วมทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข ท้องถิ่น ปภ. และส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ แก่ประชาชนในห้วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2566 อย่างต่อเนื่อง และจากสถิติคดีทางจราจร ผู้ประสบอุบัติเหตุด้านจราจร ที่มีการเสียชีวิต จากการไม่สวมหมวกกันน็อค มีสถิติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปี  จึงขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกัน ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันอย่างจริงจัง มีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ซึ่งถือเป็นวาระของจังหวัดขอนแก่น ที่ทุกคนจะได้ร่วมมือร่วมใจกัน โดยหากพบผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกจับ โดยไม่มีการตักเตือน เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2566 นี้เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น