วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือพัฒนาโรงเรียน อปท.

เทศบาลเมืองศิลา ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศิลา ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

 

22 ธ.ค. 66 ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลโกทา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนและความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและกิจกรรมอื่นๆที่มีความสนใจร่วมมือ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรประถมศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศิลา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ และกีฬาให้กับนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา กล่าวว่า เนื่องจากเทศบาลเมืองศิลาได้ถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศกาลโกทา มาสังกัดเทศบาลเมืองศิลา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีนโยบายที่จะพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กๆในพื้นที่ตำบลศิลา โดยคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพระดับประเทศ ซึ่งการร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษา

                ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในการร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สร้างคุณภาพเรื่องการเรียนรู้โดยการนำโมเดล Innovative school ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในอนาคต

           ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ด้านการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด ก็คือการจัดการศึกษาโดยท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้หลักการดำเนินการด้วยวิธีคิด.

แสดงความคิดเห็น