ป.ป.ช. ขอนแก่น เสนอตั้งชมรม “STRONG พิทักษ์ป่า ” เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 30 ภายในปี 2573

2 มกราคม 2567 เวลา 09.30น.นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าพนักงานกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น 2566 ณ หอประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 มีการเสนอขอบรรจุ “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 30 ภายในปี 2573” เป็นวาระจังหวัดขอนแก่น
นายธีรัตน์ บางเพ็ชร เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม STRONG พิทักษ์ป่า โดยมีเครือข่ายป่าชุมชนในจังหวัดขอนแก่น เข้าเป็นสมาชิกชมรมเพื่อป้องปรามการทุจริตด้านทรัพยากรฯ ต้องอาศัยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ หนุนเสริมชาวบ้านร่วมตรวจสอบ จังหวัดขอนแก่นมีสมาชิกเครือข่าย จำนวน 234 แห่ง จำนวน 53,817 ไร่ 2 งาน 96 ตาราง เพื่อสอดรับกับแนวทาง “เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 30 ภายในปี 2573” การดำเนินการนำสมาชิกป่าชุมชนเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิต โดยมี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ ปตท. ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนคาร์บอนเครดิต ซึ่งสามารถสร้างรายได้ จากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต ข้อดีของโครงการนี้ สมาชิกจะต้องดูแลป่า ปลูกป่า ห้ามตัดต้นไม้และดูแลไม่ให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่าชุมชน
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมฯ แจ้งให้ฝ่ายปกครอง และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นประสานกับ ผอ. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษารายละเอียดในการจัดตั้ง Strong พิทักษ์ป่า
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ได้รับฟังหัวหน้าส่วนราชการ รายงานและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการ ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ
ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการแนะนำ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในรอบเดือนธันวาคม 2566 ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 การดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2567 รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566 และข้อราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น