สำนักงานจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

สำนักงานจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ( หลังเก่า ) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเอง ที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน อันได้แก่ การนำองค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และสุดท้ายคือผลลัพธ์การดำเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๖๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานได้ทบทวนทำความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการ รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสมัครขอรับรางวัล ตลอดจนนำความรู้ไปรับใช้ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

Facebook Comments