“KKU Smart Learning” จุดเปลี่ยนห้องเรียนสู่การเรียนรู้ศตวรรษใหม่

         มข. ปฏิรูปการศึกษาไทยด้วย KKU Smart Learning เน้นกลุ่มวิชาคณิต  วิทย์ฯ อังกฤษ และทักษะศตวรรษที่ 21 มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ 2 จาก P […]