FINTECH มาแล้ว

โดย ทวิสันต์ โลณานุรักษ์   นวัตกรรมที่กำลังจะมาเป็นคู่แข่งสำคัญของสถาบันการเงิน FINTECH  โดยจะเอาระบบการเงิน Financial มาผสมกับ TECHNOLOGY ตลาดขอ […]