การจัดการพัฒนาเมืองขอนแก่น “เมืองที่ดี พี่น้องอยู่ดีกินดี” ตอน กฎบัตรไทย ให้อะไรกับสังคม 

การจัดการพัฒนาเมืองขอนแก่น “เมืองที่ดี พี่น้องอยู่ดีกินดี” ตอน กฎบัตรไทย ให้อะไรกับสังคม 

กฎบัตรไทย ให้อะไรกับสังคม  #ขวัญฤทัย แก้วหนองตอ นักศึกษ

การจัดการพัฒนาเมืองขอนแก่น “เมืองที่ดี พี่น้องอยู่ดีกินดี” (ตอนที่ 2)  ในหัวข้อ Smart Growth

การจัดการพัฒนาเมืองขอนแก่น “เมืองที่ดี พี่น้องอยู่ดีกินดี” (ตอนที่ 2) ในหัวข้อ Smart Growth

  “เมืองที่ดี พี่น้องอยู่ดีกินดี” (ตอนที่ 2) เมืองที่สร