Smart City เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจขอนแก่น และภาคอีสาน

โดย…สุทธิพงษ์ แก้วอามาตย์      วงเสวนาสมาร์ทซิติ้ขอนแก่น เห็นพ้องไม่ได้หมายถึงความเจริญ ความทันสมัยหรือเทคโนโลยีเท่านั้น แต่คนต้องมีวินัย ซื่อสั […]